Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny Rentier

Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny RENTIER („Program Rentier”) to produkt inwestycyjno-oszczędnościowy utworzony dla klientów CDM Pekao S.A.

Program Rentier jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym w rozumieniu statutów funduszy Pekao.

Program ma charakter rentierski, zapewnia Uczestnikowi cykliczny, stały dochód, który pochodzi z inwestycji w jednostki uczestnictwa następujących funduszy inwestycyjnych:

Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny.


Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny.

Pekao Walutowy FIO (subfundusz Pekao Obligacji Dolarowych Plus, subfundusz Pekao Obligacji Europejskich Plus, subfundusz Pekao Akcji Europejskich, subfundusz Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, subfundusz Pekao Akcji Amerykańskich)
Pekao Funduszy Globalnych SFIO (subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących, subfundusz Pekao Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych, subfundusz Pekao Surowców i Energii
Pekao FIO (subfundusz Pekao Konserwatywny, subfundusz Pekao Obligacji Plus, subfundusz Pekao Stabilnego Wzrostu, subfundusz Pekao Zrównoważony, subfundusz Pekao Akcji Polskich)

Uczestnikiem Programu Rentier mogą być osoby pełnoletnie, posiadające kapitał w wysokości 50.000 PLN albo 15.000 EUR/USD, które szukają atrakcyjnej formy oszczędzania przy zachowaniu wysokiej płynności inwestycji. W Programie nie ma możliwości prowadzenia kont małżeńskich i wspólnych. Na podstawie jednej umowy o uczestnictwo w Programie Rentier Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w wybranym funduszu Pioneer. Istnieje jednak możliwość podpisania kilku umów o uczestnictwo w Programie Rentier.

Program Rentier pozwala na dokonywanie konwersji oraz zamiany pomiędzy subfunduszami w ramach jednego funduszu jednostek uczestnictwa z konta Programu jak i na konto Programu z tym zastrzeżeniem, że nie jest możliwe dokonanie pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa na konto Programu poprzez konwersję lub zamianę jednostek uczestnictwa z kont Programu prowadzonych w innych funduszach lub poprzez konwersję lub zamianę jednostek uczestnictwa z kont prowadzonych na zasadach ogólnych w funduszach Pioneer.

Program Rentier umożliwia dokonywanie odkupień częściowych - okazjonalnych, ale również złożenie stałego zlecenia odkupień systematycznych określonych kwotowo, procentowo lub dotyczących całości osiągniętego zysku. Od Uczestnika zależy wybór określonej opcji.

Program Rentier jest elastyczny - Uczestnik może sam określić częstotliwość odkupień systematycznych określając ilość miesięcy, po których ma następować kolejne odkupienie jednostek uczestnictwa.


ZAINTERESOWANYCH SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM DYSTRYBUTOREM – CDM PEKAO S.A. LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA PEKAO TFI S.A. 801-641-641 (opłata za minutę połączenia jest zgodna z taryfą danego operatora).


Informacja prawna

Szczegółowe zasady inwestowania w ramach Programu Rentier można znaleźć w Warunkach uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym RENTIER, dostępnych w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao S.A.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.