Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej


Fundusz został zlikwidowany: rozpoczęcie likwidacji nastąpiło 28.05.2015, a wykreślenie funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych: 30.12.2015.


OGŁOSZENIA LIKWIDATORA
1. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji - 11.06.2015
2. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji - 25.06.2015 (Drugie Ogłoszenie)
3. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji - 09.07.2015 (Trzecie Ogłoszenie)
4. Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji - 24.09.2015 (Ogłoszenie Pierwsze)
5. Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji - 25.09.2015 (Ogłoszenie Drugie)
6. Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji - 09.11.2015 (Ogłoszenie Pierwsze)
7. Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji - 10.11.2015 (Ogłoszenie Drugie)
8. Sprawozdanie funduszu SFIO Telekomunikacji Polskiej w likwidacji - na dzień 28 maja 2015 r. w związku z rozpoczęciem likwidacji funduszu
9. Informacja półroczna o stanie likwidacji SFIO TP w likwidacji na dzień 28.11.2015
10. Sprawozdanie funduszu SFIO Telekomunikacji Polskiej w likwidacji - na dzień 14 listopada 2015 r. w związku z zakończeniem likwidacji funduszu

Ogłoszenie o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej

Ogłoszenie o zmniejszeniu wartości aktywów netto Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej poniżej poziomu 2.500.000 zł


Historyczne informacje o funduszu
Aktualne na moment rozpoczęcia likwidacji funduszu

Fundusz został utworzony na wyłączne potrzeby Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej i lokuje aktywa pochodzące ze składek uczestników pracowniczych programów emerytalnych w TP S.A.

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• fundusz jest funduszem zrównoważonym, aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w papiery wartościowe udziałowe (akcje) i dłużne;
• proporcjonalny udział poszczególnych rodzajów papierów wartościowych w aktywach funduszu będzie uzależniony od decyzji funduszu podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i sytuacji na rynku papierów wartościowych, jak również z uwzględnieniem limitów określonych w statucie funduszu;
• fundusz może lokować do 100 % wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu.

Podstawowe informacje o funduszu
• data pierwszej wyceny: 22.08.2001 r.
• zarządzający funduszem: Michał Stawicki i Radosław Cholewiński (część portfela lokowana w dłużne instrumenty finansowe), Tomasz Jędrzejowski (część akcyjna portfela)
• waluta funduszu: PLN


Wszystkich zainteresowanych tworzeniem pracowniczych programów emerytalnych, w szczególności w formie wnoszenia przez pracodawcę składek pracowników do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 022 640 40 00 w. 4144 lub na adres poczty elektronicznej.

Informacja prawna
Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.