Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao Strategie Funduszowe SFIO


Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

• Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
• Pekao Strategii Globalnej*
• Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
• Pekao Zmiennej Alokacji
• Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
• Pekao Elastycznego Inwestowania
• Fundusze Polskie**
• Pekao Zmiennej Alokacji – Rynki Ameryki Łacińskiej**
• Pekao Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku**

* W dniu 28 marca 2014 r. nastąpiła zmiana nazwy Fundusze Zagraniczne na Pioneer Strategii Globalnej. Polityka inwestycyjna subfunduszu nie uległa zmianie.
** O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pekaotfi.pl

Z dniem 8 lipca 2011 r. Fundusz zmienił swoją dotychczasową nazwę „Strategie Funduszowe SFIO” na „Pioneer Strategie Funduszowe SFIO”.

19 lutego 2018 r. zmieniły się nazwy funduszy i subfunduszy z oferty Towarzystwa w taki sposób, że występujący w tych nazwach wyraz „Pioneer” został zastąpiony wyrazem „Pekao”.


Dodatkowe informacje o funduszu

W dniu 13 grudnia 2013 r. Pioneer Strategie Funduszowe SFIO wstąpił w prawa i obowiązki następujących specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych podlegających przekształceniu w subfundusze tego funduszu:

• Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO
• Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO***
• Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO**
• Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące SFIO******
• Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej SFIO****
• Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO
• Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO*
• Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO*****
• Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO

* W dniu 20 maja 2016 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego z Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego, natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego.

** W dniu 24 listopada 2016 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Zmiennej Alokacji 3 z Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego, natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Zmiennej Alokacji 3.

*** W dniu 8 grudnia 2016 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Zmiennej Alokacji 2 z Pioneer Zmiennej Alokacji. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Zmiennej Alokacji, natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Zmiennej Alokacji 2.

**** W dniu 22 grudnia 2016 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej z Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące, natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej.

***** W dniu 24 sierpnia 2017 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego z Pioneer Zmiennej Alokacji. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Zmiennej Alokacji, natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego.

****** W dniu 7 września 2017 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące z Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące.ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora).


Informacja prawna

Subfundusze: Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego dążą do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na poziomie 100% z pierwszego dnia drugiego i kolejnych okresów rozliczeniowych.

W związku z powyższym inwestycja w trakcie drugiego okresu rozliczeniowego (i kolejnych) lub realizacja odkupienia w trakcie tego okresu może wiązać się z ryzykiem poniesienia straty. Zakładany poziom ochrony kapitału nie uwzględnia opłaty manipulacyjnej.

Aktywa subfunduszy: Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Elastycznego Inwestowania mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Elastycznego Inwestowania, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny, może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Subfundusze: Pioneer Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego oraz Pioneer Elastycznego Inwestowania wydzielone w ramach funduszu parasolowego Pioneer Strategie Funduszowe SFIO powstały w wyniku przekształcenia z dniem 13 grudnia 2013 r. odpowiednio funduszy: Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO oraz Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 459) jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1768), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.