Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Podstawowe zasady składania reklamacji i sposób ich rozpatrywania przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,Towarzystwo”), mając na uwadze należytą ochronę interesów Klientów oraz przysługujące im prawo do złożenia reklamacji, przyjmuje i niezwłocznie analizuje wszystkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące produktów, usług i działalności Funduszy i Towarzystwa z należytą starannością i wnikliwością, w sposób rzetelny, zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia problemu zawartego w zgłoszonej reklamacji, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, rekomendacji nadzorczych, Zasad ładu korporacyjnego wydanych przez KNF i dobrych obyczajów.

Reklamacje są rozpatrywane w odniesieniu do poszczególnych Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, produktów Towarzystwa oraz usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na warunkach określonych szczegółowo odpowiednio w: aktualnych prospektach informacyjnych poszczególnych Funduszy, warunkach uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych lub „Regulaminie zarządzania przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych”.


Reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszach mogą być składane:

u Prowadzących Dystrybucję:
- osobiście,
- za pośrednictwem poczty,
- telefonicznie,
- faksem,
- w formie elektronicznej,
o ile Prowadzący Dystrybucję przewiduje ww. możliwość.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu rozpatrywania reklamacji, w tym możliwych sposobów ich składania, terminów i sposobu udzielania odpowiedzi na reklamacje udostępniane są przez Prowadzących Dystrybucję.

Lista placówek Prowadzących Dystrybucję dostępna jest pod adresem:
http://www.pekaotfi.pl/tfi/distributors_simple_search.

w Funduszu, w Towarzystwie lub w Centrum Obsługi Klienta (Pekao Financial Services Sp. z o.o.):
- osobiście,
- za pośrednictwem poczty,
- telefonicznie,
- faksem.
Reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Transferowy (Pekao Financial Services Sp. z o.o.). Reklamacje można kierować bezpośrednio na adres: Centrum Obsługi Klienta Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, telefon: (+48) 801 641 641 lub (+48 22) 640 40 40, faks: (+48 22) 640 48 15.

Reklamacje odnoszące się do Towarzystwa jako Prowadzącego Dystrybucję oraz świadczącego usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, mogą być składane:
- osobiście w siedzibie Towarzystwa,- za pośrednictwem poczty na adres: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
- za pośrednictwem telefonu pod numerem (+48) 22 640 40 84, (+48) 22 640 40 77 lub faksu (+48) 22 640 40 06.

Odpowiedzi na reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszach, odnoszące się do Towarzystwa jako Prowadzącego Dystrybucję lub świadczącego usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, są udzielane w terminie 30 dni od ich otrzymania. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin powyższy może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym Klient zostanie poinformowany.

Odpowiedź na reklamację Klienta wysyłana jest, co do zasady, w postaci papierowej na adres korespondencyjny Klienta. Wysłanie odpowiedzi w innej formie może nastąpić wyłącznie na wniosek Klienta.

Klienci mogą składać reklamacje osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika uprawnionego do występowania w ich imieniu (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgodnie z zasadami określonymi w prospektach informacyjnych poszczególnych Funduszy), a także przez inną uprawnioną osobę – adekwatnie do przedmiotu reklamacji.

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo informuje, że podmiotem uprawnionym do przeprowadzania pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem, będącym osobą fizyczną, a podmiotem rynku finansowego jest Rzecznik Finansowy. Biuro Rzecznika Finansowego znajduje się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl).

W przypadku sporu dotyczącego umowy zawartej z wykorzystaniem kanałów elektronicznych Klient, będący konsumentem, ma prawo do skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem tzw. platformy ODR, dostępnej na stronie internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.