Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pracowniczy Program Oszczędnościowy (PPO)

PPO (dawniej Zakładowy Plan Emerytalny - ZPE) to produkt oszczędnościowy dla pracowników przedsiębiorstw. Pracownik dzięki własnej zapobiegliwości i przy pomocy pracodawcy gromadzi dodatkowy kapitał na emeryturę oszczędzając w funduszach inwestycyjnych, oferowanych przez Pekao TFI S.A.

Do dyspozycji pracowników oddajemy cztery subfundusze:

1. Pekao FIO (subfundusz Pekao Zrównoważony, subfundusz Pekao Obligacji Plus, subfundusz Pekao Akcji Polskich)
2. Pekao Walutowy FIO (subfundusz Pekao Akcji Amerykańskich)

Pracownicy mogą wybrać subfundusz (lub subfundusze) stosownie do wieku i wymagań inwestycyjnych. PPO jest więc programem uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestników, a poprzez zastosowanie 40% ulgi w opłacie manipulacyjnej oraz niskiej stawki minimalnej miesięcznej składki (tylko 50 zł) - tani i atrakcyjny dla Klienta.

Program jest podobny do rozwiązań przewidzianych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych dla funduszy inwestycyjnych, ale łatwiejszy do wprowadzenia i administrowania. Brak ulg w ZUS-ie od wpłat dokonywanych do tego programu rekompensowany jest pełnym dostępem pracownika do gromadzonych środków w dowolnym momencie oszczędzania.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA  pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora) lub (22) 640 40 43.

Informacja prawna

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.