Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Program Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI


Obejrzyj filmProgram Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI (Program IKE) to prosty i wygodny sposób na długoterminowe oszczędzanie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę na warunkach określonych w Ustawie IKE/IKZE*.

Korzyści
ulga podatkowa – zwolnienie z 19% podatku od dochodów kapitałowych dla każdego uczestnika Programu IKE, dokonującego wypłaty na warunkach określonych w Ustawie IKE/IKZE, aby sprawdzić ulgę podatkową przejdź do kalkulatora IKE/IKZE;
zniżki w opłatach manipulacyjnych (od 30% do 100%) dla oszczędzających dłużej niż 3 lata i spełniających warunki minimalnych wpłat określone w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE;
dowolna częstotliwość wpłat – do wysokości rocznego limitu;
dostęp do szerokiej oferty funduszy i subfunduszy Pekao zróżnicowanych pod względem strategii inwestycyjnej (udział części akcyjnej i obligacyjnej) oraz zasięgu geograficznego;
zabezpieczenie bliskich – dziedziczenie środków lub wskazanie przez oszczędzającego osób uprawnionych do odebrania środków po jego śmierci.

Lista funduszy inwestycyjnych oferujących Program IKE:

Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus oraz subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.


Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.

Charakterystyka
• do Programu IKE może przystąpić osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Małoletni może wpłacać na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, przy czym wpłaty nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku;
• środki wpłacane do Programu IKE są inwestowane w wybranych funduszach/subfunduszach Pekao;
• w ramach Programu IKE można w jednym czasie posiadać maksymalnie trzy konta IKE w różnych wybranych przez siebie funduszach/subfunduszach;
• pierwsza wpłata minimum 500 zł, kolejne – minimum 100 zł (z tytułu nabywania jednostek uczestnictwa w ramach Programu IKE Uczestnik ponosi opłatę manipulacyjną na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE);
• uczestnik ma prawo zmienić instytucję finansową, która prowadzi jego Konto IKE, dokonując wypłaty transferowej dotychczas zgromadzonych środków;
• wypłata środków z zachowaniem ulgi podatkowej może nastąpić po osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu innych warunków umożliwiających wypłatę przewidzianych w Ustawie IKE/IKZE;
limit wpłat w 2019 r. to 14 295 zł;
• z uwagi na to, że Program IKE jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1776 t.j.).ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA  pod numerem telefonu 801-641-641 lub (+48) 22 640 40 40 (dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych). Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora.

Informacja prawna

Pekao TFI S.A. oferuje prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych w ramach Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie IKE określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.