Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Program Aktywnego Oszczędzania

Każdy z nas myśli o swojej przyszłości, dąży do tego, by była ona jak najlepsza. Staramy się również o to, by stworzyć poczucie bezpieczeństwa finansowego dla siebie i swoich bliskich. Aby osiągnąć ten cel, trzeba zacząć myśleć o nim dużo wcześniej. Wiele udaje się bowiem osiągnąć dzięki metodzie małych kroków.

Pekao TFI S.A. oferuje Program Aktywnego Oszczędzania (PAO), który polega na systematycznym odkładaniu dowolnej sumy pieniędzy (powyżej 50 zł) i powierzaniu ich doświadczonym profesjonalistom. PAO pomaga w pomnażaniu pieniędzy, szczególnie polecany osobom myślącym o przyszłej emeryturze.

Aby rozpocząć Program Aktywnego Oszczędzania należy:

  • odwiedzić jedno z biur maklerskich - dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy Pekao,
  • przedstawić dowód osobisty,
  • wypełnić prosty formularz,
  • zdecydować, jaka ma być wysokość miesięcznej składki (co najmniej 50 złotych),
  • wybrać subfundusz/subfundusze w ramach Pekao FIO, który będzie inwestował Twoje pieniądze.

Program Aktywnego Oszczędzania jest:

PROSTY

Jeśli już otworzysz rejestr w PAO oraz ustalisz kwotę, jaką chcesz odkładać miesięcznie, reszta może odbywać się automatycznie. Wystarczy złożyć stałe zlecenie comiesięcznych wpłat w banku i pieniądze będą przesyłane przelewem.

DOSTĘPNY

Minimalna wpłata miesięczna, jaką możesz zadeklarować, wynosi 50 złotych. Kwota ta może być od początku wyższa, ale można ją również zwiększyć później, gdy np. Twoje zarobki wzrosną.

KONSEKWENTNY

Jest to prosty sposób zmobilizowania się do systematycznego oszczędzania. Konsekwentne inwestowanie nawet niewielkich kwot przez wiele lat, może oznaczać w przyszłości znaczny kapitał.

ELASTYCZNY

Pieniądze wpłacane do PAO są lokowane w jednym z subfunduszy w ramach Pekao FIO lub w kilku z nich. Sposób inwestowania jest więc kwestią indywidualnych preferencji i decyzji. W każdej chwili możesz też wycofać część, a nawet całość swoich pieniędzy, jeżeli nie będziesz chciał kontynuować programu.

TANI

Uczestnicząc w PAO korzystasz ze zniżki w opłacie manipulacyjnej, która wynosi 25 %, gdy nie wycofasz pieniędzy ze swojego konta w ciągu pierwszych pięciu lat oszczędzania.


ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA  Pekao TFI S.A. 801-641-641 (opłata za minutę połączenia jest zgodna z taryfą danego operatora).


Informacja prawna

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.