Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao Obligacji Dolarowych Plus - subfundusz Pekao Walutowy FIO

Korzyści
• dostęp do zróżnicowanych typów zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych, w tym m.in. obligacji wysokodochodowych (ang. high-yield bonds) oraz innych obligacji denominowanych w różnych walutach;
• możliwość lokowania oszczędności posiadanych w dolarach amerykańskich;
• sposób na uzupełnienie zróżnicowanego portfela inwestycji o subfundusz związany z segmentem zagranicznych obligacji korporacyjnych;
• przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Walutowy FIO, na zasadach określonych w statucie tego funduszu, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu.

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• posiadają oszczędności w dolarach amerykańskich i chcą je zainwestować na okres co najmniej 3 lat;
• akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania całości aktywów subfunduszu w zagraniczne fundusze obligacyjne oraz inne zagraniczne dłużne instrumenty finansowe;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji, a także w przypadku inwestycji w PLN są świadome dodatkowego ryzyka zmian kursowych.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• jest wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Walutowy FIO
• dostępny również w programach: PAK Pro, PAK Junior, Program IKE, Program IKZE,
• data pierwszej wyceny: 2.05.2002 r. (w PLN); 1.08.2002 r. (w USD)
• wartość pierwszej wyceny: 40,2 PLN; 9,87 USD
• zarządzający subfunduszem: Karol Ciuk
• wpłaty w walucie: PLN, USD (wypłaty są dokonywane w tej samej walucie co wpłaty)
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN albo 300 USD
• minimalna dopłata: 500 PLN albo 150 USD

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pekao Obligacji Dolarowych Plus jest subfunduszem o charakterze obligacyjnym;
• subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym;
• minimum 70% wartości aktywów netto subfunduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim;
• subfundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat subfunduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, w celu ograniczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego, subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych;
• aktywa subfunduszu nie będą lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym;
• w celu zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może lokować aktywa subfunduszu w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.06.2018 roku)


ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)


Informacja prawna

Od 19 lutego 2018 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Obligacji Dolarowych Plus (poprzednio: Pioneer Obligacji Dolarowych Plus).

Inwestycja w subfundusz dokonana w PLN niesie dodatkowe ryzyko walutowe, co może mieć wpływ na stopę zwrotu z jednostki uczestnictwa funduszu obliczanej w PLN.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Subfundusz może lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Z dniem 7 października 2011 r. nastąpiło połączenie Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (fundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (fundusz przejmujący).

Subfundusz powstał 11 lipca 2014 r. w wyniku przekształcenia funduszu Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.