Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Korzyści
• możliwy wyższy potencjał wzrostu w stosunku do klasycznych funduszy obligacji skarbowych (dzięki inwestowaniu części aktywów w starannie wyselekcjonowane obligacje przedsiębiorstw) przy umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego;
• strategia uwzględniająca dynamiczną alokację pomiędzy poszczególnymi kategoriami papierów dłużnych, w zależności od bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej.

Profil inwestora
Fundusz może zainteresować osoby, które:
• chcą wykorzystać możliwości różnego typu obligacji;
• zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 2 lat;
• akceptują umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania części aktywów funduszu w obligacje przedsiębiorstw, aktywnych zmian struktury portfela funduszu, a także z wahań rynkowych stóp procentowych;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Podstawowe informacje o funduszu
• dostępny również w programach: Super Basket, Moja Perspektywa, PAK Pro, PAK Junior, Program IKE, Program IKZE,
• data pierwszej wyceny: 1.04.2010 r.
• wartość pierwszej wyceny: 100,08 PLN
• zarządzający funduszem: Michał Stawicki, Radosław Cholewiński i Łukasz Tokarski
• waluta funduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 100 PLN

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) jest funduszem obligacji;
• fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe;
• lokaty w obligacje o niskim ratingu kredytowym nie mogą przekraczać 25% aktywów funduszu;
• lokaty w inne niż dłużne instrumenty finansowe oraz depozyty bankowe mogą wynosić maksymalnie 20% aktywów funduszu;
• fundusz może również inwestować w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego fundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Skład portfela funduszu (stan na dzień 30.06.2018 roku)ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 lub (+48) 22 640 40 40 - numer dostępny także dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych. Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora.

Informacja prawna

Od 19 lutego 2018 r. fundusz nosi nazwę Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (poprzednio: Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO).

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Do 100% wartości aktywów funduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.
 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.