Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao Strategii Globalnej - subfundusz Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Korzyści
strategia globalna - aktywa subfunduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych i stwarza szanse na atrakcyjne zyski przy średnim poziomie ryzyka;
dywersyfikacja - inwestycja w portfel zagranicznych funduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, zarówno akcyjnych, lokujących aktywa w róźne branże, jak i obligacyjnych;
wykorzystanie wiedzy i doświadczenia globalnych firm zarządzających aktywami na całym świecie - optymalny dobór do portfela rozwiązań z grupy kilkuset najlepszych zagranicznych funduszy różnych kategorii;
aktywne zarządzanie składnikami portfela - zarządzający mają możliwość elastycznej alokacji pomiędzy różne fundusze akcyjne i obligacyjne oraz pomiędzy różne rynki finansowe.


Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
• akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego subfunduszu wynikający z tego, że znaczna część aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• jest wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Strategie Funduszowe SFIO
• dostępny również w programach: Super Basket, Program IKE, Moja Perspektywa, PAK Pro, PAK Junior, Program IKZE
• data pierwszej wyceny: 17.10.2008 r.
• wartość pierwszej wyceny: 10,01 PLN
• zarządzający subfunduszem: Karol Ciuk
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 500 PLN
• możliwość przenoszenia środków (dokonania transakcji zamiany jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Strategie Funduszowe SFIO wyłącznie do subfunduszy: Pekao Elastycznego Inwestowania i Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny.

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pekao Strategii Globalnej jest subfunduszem o charakterze zrównoważonym;
• subfundusz lokuje od 40% do 65% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji;
• dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe;
• subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu.


Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.06.2018 roku)

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 lub (+48) 22 640 40 40 (dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych). Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora.


Informacja prawna

Od 19 lutego 2018 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Strategii Globalnej (poprzednio: Pioneer Strategii Globalnej).

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.