Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao Funduszy Globalnych SFIO


Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Surowców i Energii
Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Dochodu USD
Pekao Obligacji i Dochodu

11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Gotówkowy na: Pekao Spokojna Inwestycja.

W dniu 15 października 2008 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego z Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego.

W dniu 16 grudnia 2016 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Akcji Europy Wschodniej z Pioneer Akcji Rynków Wschodzących. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Akcji Rynków Wschodzących natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Akcji Europy Wschodniej.

19 lutego 2018 r. zmieniły się nazwy funduszy i subfunduszy z oferty Towarzystwa w taki sposób, że występujący w tych nazwach wyraz „Pioneer” został zastąpiony wyrazem „Pekao”.


Pekao Funduszy Globalnych SFIO jest funduszem przeznaczonym dla osób, które są zainteresowane tym, aby powierzone przez nie środki były inwestowane na różnych rynkach finansowych świata. Aktywa subfunduszy Pekao Funduszy Globalnych SFIO są lokowane przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które koncentrują swoje lokaty na rynkach w określonych regionach geograficznych.


Informacja prawna

Ze względu na fakt, iż Pekao Funduszy Globalnych SFIO może lokować znaczną część wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących swoje aktywa w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, aktywa netto portfela inwestycyjnego poszczególnych subfunduszy mogą charakteryzować się znaczną zmiennością.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Aktywa subfunduszu Pekao Gotówkowy mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 459) jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1768), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.