Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao FIO


Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Pekao FIO) jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną.Pekao FIO składa się z następujących subfunduszy:
Pekao Konserwatywny
Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Stabilnego Inwestowania
Pekao Zrównoważony
Pekao Akcji Polskich
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Megatrendy


19 lutego 2018 r. zmieniły się nazwy funduszy i subfunduszy z oferty Towarzystwa w taki sposób, że występujący w tych nazwach wyraz „Pioneer” został zastąpiony wyrazem „Pekao”.
11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny oraz subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus.
14 czerwca 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.


Dodatkowe informacje o funduszu

W dniu 25 stycznia 2008 roku Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o wpisaniu Pioneer FIO do rejestru funduszy inwestycyjnych. Z chwilą wpisania Pioneer FIO do rejestru, Fundusz nabył osobowość prawną i wstąpił w prawa i obowiązki następujących funduszy inwestycyjnych otwartych podlegających przekształceniu:

•Pioneer Dochodu Mix 20 FIO*
•Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 FIO**
•Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO***
•Pioneer Lokacyjny FIO*****

* W dniu 5 grudnia 2008 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Dochodu Mix 20 z Pioneer Dochodu i Wzrostu Mix 40. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Dochodu i Wzrostu Mix 40 natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Dochodu Mix 20.

** W dniu 19 listopada 2010 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Dochodu i Wzrostu Mix 40 z Pioneer Stabilnego Wzrostu. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Stabilnego Wzrostu natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Dochodu i Wzrostu Mix 40.

*** W dniu 3 grudnia 2010 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Wzrostu Mix 60 z Pioneer Zrównoważony. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Zrównoważony natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Wzrostu Mix 60.

W dniu 9 kwietnia 2010 r. Pioneer FIO wstąpił w prawa i obowiązki następujących funduszy inwestycyjnych otwartych podlegających przekształceniu:

•Pioneer Pieniężny FIO
•Pioneer Obligacji FIO****
•Pioneer Obligacji Plus FIO
•Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO
•Pioneer Zrównoważony FIO
•Pioneer Aktywnej Alokacji FIO******
•Pioneer Akcji Polskich FIO
•Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO

**** W dniu 17 grudnia 2010 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Obligacji z Pioneer Obligacji Plus. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Obligacji Plus, natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Obligacji.

*****W dniu 28 czerwca 2013 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Lokacyjny z Pioneer Obligacji Plus. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Obligacji Plus, natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Lokacyjny.

******W dniu 19 lipca 2013 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Aktywnej Alokacji z Pioneer Zrównoważony. Subfunduszem przejmującym jest Pioneer Zrównoważony, natomiast subfunduszem przejmowanym jest Pioneer Aktywnej Alokacji.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia jest zgodna z taryfą danego operatora).


Informacja prawna

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Następujące fundusze lub subfundusze mogą lokować swoje aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Subfundusz Pekao Obligacji Plus do 100%, Subfundusz Pekao Konserwatywny do 100%, Subfundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 35% (z wyjątkiem Skarbu Państwa RP i NBP – 100%), Subfundusz Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Subfundusz Pekao Stabilnego Inwestowania do 85%, Subfundusz Pekao Zrównoważony do 100%.

Ze względu na skład portfeli subfunduszy: Pekao Akcji Polskich, Pekao Zrównoważony, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja oraz Pekao Dynamicznych Spółek (znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość aktywów netto Subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.

Subfundusze: Pioneer Pieniężny, Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer Aktywnej Alokacji, Pioneer Zrównoważony, Pioneer Akcji Polskich, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego wydzielone w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO powstały w wyniku przekształcenia z dniem 9 kwietnia 2010 r. odpowiednio funduszy: Pioneer Pieniężny FIO, Pioneer Obligacji Plus FIO, Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO, Pioneer Aktywnej Alokacji FIO, Pioneer Zrównoważony FIO, Pioneer Akcji Polskich FIO, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 459) jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1768), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.