Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao Elastycznego Inwestowania - subfundusz Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Korzyści
• możliwy wysoki potencjał wzrostu dzięki starannie wyselekcjonowanym inwestycjom na rynkach akcji z całego świata;
• umiarkowane ryzyko inwestycji dzięki aktywnemu zarządzaniu – zarządzający subfunduszem elastycznie zmienia skład portfela, uzależniając go od aktualnej koniunktury na rynkach finansowych;
• dążenie do wypracowania dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym – konstrukcja subfunduszu umożliwia zarządzającemu elastyczną zmianę składu portfela w zależności od sytuacji rynkowej.

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• chcą czerpać dochody z tytułu pośrednich inwestycji na globalnych rynkach akcji;
• zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
• akceptują umiarkowane ryzyko wynikające z inwestowania części aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• jest wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Strategie Funduszowe SFIO
• data pierwszej wyceny: 25.08.2011 r.
• dostępny również w programach: PAK Pro, PAK Junior
• wartość pierwszej wyceny: 10,01 PLN
• zarządzający subfunduszem: Michał Stawicki, Radosław Cholewiński i Łukasz Tokarski (część dłużna portfela), Karol Ciuk (część akcyjna portfela)
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 100 PLN
• możliwość przenoszenia środków (dokonania transakcji zamiany jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Strategie Funduszowe SFIO wyłącznie do subfunduszy: Pekao Strategii Globalnej i Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny.


Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pekao Elastycznego Inwestowania jest subfunduszem absolutnej stopy zwrotu;
• subfundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, o której mowa w zdaniu poprzednim;
• do 50% wartości aktywów netto może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji;
• aktywa subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Proporcje pomiędzy tytułami uczestnictwa funduszy zagranicznych a instrumentami rynku pieniężnego oraz depozytami bankowymi mogą być elastycznie zmieniane w zależności od koniunktury na globalnych rynkach akcji;
• subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu.


Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.06.2018 roku)ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)


Informacja prawna

Od 19 lutego 2018 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Elastycznego Inwestowania (poprzednio: Pioneer Elastycznego Inwestowania).

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Subfundusz może lokować znaczną część swoich aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia z dniem 13 grudnia 2013 r. funduszu Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 459) jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1768), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.