Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao Kompas - subfundusz Pekao Strategie Funduszowe SFIO


Cechy
aktywne zarzadzanie – zarządzający subfunduszem elastycznie zmieniają skład portfela, uzależniając go od aktualnej koniunktury na rynkach finansowych;
najlepsze pomysły inwestycyjne – do portfela subfunduszu dobierane są spółki, które w opinii zarządzających mają najlepsze perspektywy;
wykorzystanie potencjału akcji – aktywnie zarządzany subfundusz z komponentem akcyjnym o niższym ryzyku niż w tradycyjnych funduszach akcji;
skoncentrowany portfel akcyjny – zarządzający budują część udziałową portfela subfunduszu w oparciu o nieliczne, najbardziej interesujące spółki;
doświadczony zespół zarządzających – portfelem subfunduszu zarządza zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• oczekują aktywnego podejścia do inwestowania;
• zwracają przede wszystkim uwagę na możliwość osiągnięcia dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym;
• zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
• chciałyby zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny;
• akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego subfunduszu, wynikający z dopuszczalnego od 0% do 100% udziału instrumentów finansowych o charakterze udziałowym (głównie akcje) w portfelu inwestycyjnym subfunduszu;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• jest wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Strategie Funduszowe SFIO
• data pierwszej wyceny: 25.08.2011 r.
• dostępny również w programach: PAK Pro, PAK Junior
• wartość pierwszej wyceny: 10,01 PLN
• zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu: Jacek Babiński, Andrzej Kubacki, Piotr Stopiński, Piotr Sałata, Michał Stawicki, Radosław Cholewiński i Łukasz Tokarski
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 100 PLN
• możliwość przenoszenia środków (dokonania transakcji zamiany jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Strategie Funduszowe SFIO wyłącznie do subfunduszy: Pekao Strategii Globalnej i Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny.

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pekao Kompas jest subfunduszem aktywnej alokacji;
• subfundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia ww. celu;
• subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach globalnych, stosując elastyczne limity inwestycyjne;
• zaangażowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym a także w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym może stanowić każdorazowo od 0% do 100% wartości aktywów subfunduszu;
• aktywa subfunduszu mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz depozyty bankowe;
• proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej;
• subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)


Informacja prawna

Od 8 maja 2019 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Kompas (poprzednio: Pekao Elastycznego Inwestowania).

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Aktywa subfunduszu mogą być lokowane do 100% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Subfundusz powstał w wyniku przekształcenia z dniem 13 grudnia 2013 r. funduszu Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej..


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.