Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao Dochodu USD - subfundusz Pekao Funduszy Globalnych SFIO


Korzyści
uwolnienie potencjału oszczędności gromadzonych w USD poprzez inwestycję w subfundusz, który lokuje swoje aktywa w starannie wyselekcjonowane fundusze zagraniczne;
• szansa na uzyskanie dochodów na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat dolarowych przy średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego;
sposób na dywersyfikację oszczędności posiadanych w dolarze amerykańskim;
strategia niebechmarkowa (brak wskaźnika odniesienia) pozwala na elastyczne inwestowanie w zróżnicowane instrumenty finansowe, zależnie od bieżącej oceny kondycji i perspektyw poszczególnych klas aktywów i rynków;
doświadczenie zarządzających na poziomie globalnym w połączeniu z zaawansowanymi metodami zarządzania ryzykiem pozwala na dobór aktywów, który zwiększa potencjał inwestycji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka spadku wartości portfela.

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
posiadają oszczędności w dolarach amerykańskich i poszukują innego niż depozyty walutowe sposobu ich inwestowania;
planują zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z inwestowania części aktywów subfunduszu w zagraniczne fundusze denominowane w dolarze amerykańskim, które lokują swoje aktywa głównie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym, a także w zagraniczne fundusze denominowane w dolarze amerykańskim koncentrujące się na inwestycjach w instrumenty finansowe generujące regularne dochody w formie dywidend, odsetek (głównie akcje spółek wypłacających regularnie dywidendy powyżej średniej wartości dywidendy w poszczególnych branżach oraz obligacje przedsiębiorstw wypłacających odsetki na ponadprzeciętnym poziomie);
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji, a także w przypadku inwestycji w PLN są świadome dodatkowego ryzyka zmian kursowych.

Podstawowe informacje o subfunduszu:
• wchodzi w skład funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO
• dostępny również w programach: PAK PRO, PAK Junior
• data pierwszej wyceny j.u.: 11.05.2016 r.
• wartość pierwszej wyceny: 10,00 PLN; 2,57 USD
• zarządzający subfunduszem: Karol Ciuk
• wpłaty w walucie: PLN, USD (wypłaty są dokonywane w tej samej walucie co wpłaty)
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN albo 300 USD
• minimalna dopłata: 500 PLN albo 150 USD

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pekao Dochodu USD jest subfunduszem wielu klas aktywów o charakterze dochodowym;
• subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez:
1) fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym dające ekspozycję na rynki krótkoterminowych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym denominowanych głównie w USD, a także w innych walutach,
2) fundusze zagraniczne dające głównie ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych;
• dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe;
• subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w dolarze amerykańskim;
• ryzyko kursowe USD względem PLN nie będzie zabezpieczane.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.06.2018 roku)ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 lub (+48) 22 640 40 40 (dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych). Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora.


Informacja prawna

Od 19 lutego 2018 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Dochodu USD (poprzednio: Pioneer Dochodu USD).

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.