Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Program Akumulacji Kapitału Pro / Junior

Oferta promocyjna w PAK Junior. Dowiedz się więcej!


PAK PRO/ PAK Junior (Programy) to rozwiązania dla osób, które chcą regularnie oszczędzać. Wystarczy wybrać jeden z wariantów:
- PAK Pro – przeznaczony dla osób pełnoletnich,
- PAK Junior – utworzony z myślą o najmłodszych.

Korzyści
wsparcie regularnego oszczędzania;
dostęp do szerokiej oferty funduszy i subfunduszy Pekao zróżnicowanych pod względem potencjału zysku oraz poziomu ryzyka, strategii inwestycyjnej (udział części akcyjnej i obligacyjnej) oraz zasięgu geograficznego;
duża elastyczność – możliwość oszczędzania w PLN, EUR, jak również w USD;
uśrednienie ceny nabycia jednostek uczestnictwa przez regularne i rozłożone w czasie wpłaty;
swoboda w ustalaniu częstotliwości wpłat (w ramach Deklarowanej Kwoty Inwestycji);
nieograniczony czas trwania inwestycji - po zakończeniu PAK PRO/PAK Junior zgromadzone środki nadal pracują na koncie w funduszu/subfunduszu – o terminie wypłaty decyduje oszczędzający (istnieje możliwość wypłaty jednorazowo lub w ratach).


Zarówno PAK PRO jak i PAK Junior są dostępne w następujących funduszach Pekao:

Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus oraz subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.


Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.


Charakterystyka
• możliwość inwestycji w dowolnie wybrane fundusze i subfundusze Pekao z szerokiego grona dostępnych w Programach;
• przystępując do jednego z Programów, wystarczy podpisać umowę, wybrać co najmniej jeden fundusz (w każdej chwili można zwiększać ich liczbę), określić czas trwania inwestycji (5 albo 10 lat) oraz Deklarowaną Kwotę Inwestycji, czyli sumę, którą zamierzamy wpłacić w ciągu 5, bądź 10 lat;
• z tytułu uczestnictwa w Programach uczestnik ponosi opłaty na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa w PAK Pro/PAK Junior;
• zarówno w PAK Pro jak i PAK Junior można dokonywać konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa, tj. przeniesienia środków między funduszami lub subfunduszami objętymi umową (może się to wiązać z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat – szczegóły w Warunkach uczestnictwa w Programach);
• z uwagi na to, że Programy są oparte na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Deklarowana Kwota Inwestycji (DKI) – to suma jaką Klient zamierza wpłacić na konto PAK PRO/Pak Junior w trakcie okresu oszczędzania. Obliczamy ją w następujący sposób:
• dla Programów 5-letnich: DKI = 62 x miesięczna wpłata (pierwsza wpłata, czyli trzykrotność wpłaty miesięcznej + 59 kolejnych miesięcznych wpłat)
• dla Programów 10-letnich: DKI = 122 x miesięczna wpłata (pierwsza wpłata, czyli trzykrotność wpłaty miesięcznej + 119 kolejnych miesięcznych wpłat)

Wysokość DKI zależy od waluty, w której będą wnoszone wpłaty oraz czasu trwania inwestycji i nie może być niższa niż:
• umowa zawierana na 5 lat – 6.200 PLN lub 1.860 USD lub 1.860 EUR
• umowa zawierana na 10 lat – 12.200 PLN lub 3.660 USD lub 3.660 EUR

Pierwsza wpłata to trzykrotność wpłaty miesięcznej. Kolejna wpłata to minimum: 100 PLN, 30 USD, 30 EUR.


Szczegółowe zasady inwestowania w ramach PAK PRO można znaleźć w Warunkach uczestnictwa w Programie Akumulacji Kapitału PRO, dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A.
Szczegółowe zasady inwestowania w ramach PAK JUNIOR można znaleźć w Warunkach uczestnictwa w Programie Akumulacji Kapitału JUNIOR, dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A.


ZAINTERESOWANYCH SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM DYSTRYBUTOREM – BANKIEM PEKAO S.A. LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA PEKAO TFI S.A. 801-641-641 (opłata za minutę połączenia jest zgodna z taryfą danego operatora).


Informacja prawna

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.