Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - subfundusz Pekao Funduszy Globalnych SFIO


Korzyści
strategia absolutnej stopy zwrotu - dążenie do osiągania w średnim okresie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od warunków rynkowych. Strategia realizowana jest w ramach części aktywnej poprzez inwestowanie w zagraniczne fundusze o charakterze absolutnej stopy zwrotu;
potencjał wzrostu - w okresie dobrej koniunktury całość aktywów może być ulokowana w zagraniczne fundusze inwestycyjne;
strategia zabezpieczająca - dążenie do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na określonym poziomie. Strategia realizowana jest poprzez zmianę proporcji pomiędzy częścią aktywną (przede wszystkim fundusze zagraniczne o strategii absolutnej stopy zwrotu) oraz częścią pasywną (np. depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego), w zależności od sytuacji na rynkach;
wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia globalnych firm zarządzających aktywami - w ramach części aktywnej optymalny dobór do portfela subfunduszu rozwiązań z grupy najlepszych zagranicznych funduszy różnych kategorii;
przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Funduszy Globalnych SFIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• chciałyby czerpać korzyści z potencjału rynków globalnych oraz z inwestycji w wiele klas aktywów, a także oczekują dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych;
• oczekują ograniczenia ryzyka inwestycyjnego poprzez wykorzystanie w subfunduszu mechanizmu zabezpieczającego wartość jednostki uczestnictwa na określonym poziomie;
• akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z możliwości zainwestowania całości portfela subfunduszu w fundusze zagraniczne;
• zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• wchodzi w skład funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO
• data pierwszej wyceny j.u.: 07.03.2018 r.
• wartość pierwszej wyceny: 10,00 PLN
• zarządzający subfunduszem: Karol Ciuk
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 500 PLN

Główne zasady polityki inwestycyjnej:
•Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu stosuje strategię zabezpieczającą;
• subfundusz dąży do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na każdy dzień wyceny na poziomie nie niższym niż 90% maksymalnej wartości jednostki uczestnictwa;
• w tym celu subfundusz zmienia proporcje pomiędzy tzw. częścią aktywną oraz częścią pasywną portfela subfunduszu, przy czym w zależności od sytuacji całość portfela może stanowić zarówno część pasywna, jak też część aktywna;
• w ramach części aktywnej subfundusz lokuje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, realizujących strategię mającą na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych niż wskazane powyżej. Udział tytułów uczestnictwa pojedynczego funduszu lub subfunduszu zagranicznego może stanowić do 20% wartości aktywów subfunduszu;
• w ramach części pasywnej subfundusz może lokować aktywa w depozyty bankowe, instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym do 100% wartości aktywów w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Aktywa subfunduszu mogą być też lokowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaliczanych do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych;
• subfundusz inwestuje również w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.06.2018 roku)


ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 lub (+48) 22 640 40 40 (dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych). Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora


Informacja prawna

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Informacje na temat dokonanych połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy inwestycyjnych znajdują się na stronie www.pekaotfi.pl.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.