Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - subfundusz Pekao Funduszy Globalnych SFIO


Korzyści
strategia absolutnej stopy zwrotu - subfundusz dąży do osiągania dodatnich wyników niezależnie od warunków rynkowych;
potencjał wielu różnych klas aktywów – subfundusz poszukuje alternatywnych źródeł zysków oraz dochodu poprzez elastyczne i aktywne inwestowanie w szeroki wachlarz strategii i klas aktywów, m.in. za pośrednictwem funduszy zagranicznych;
możliwość zwiększania dochodów - dzięki instrumentom pochodnym, w tym opcjom, aktywnie wykorzystywanym m.in. w funduszach zagranicznych;
strategia niebenchmarkowa (brak wskaźnika odniesienia) - poprzez inwestowanie m.in. w fundusze zagraniczne realizujące strategię absolutnej stopy zwrotu, subfundusz posiada możliwość elastycznego dostosowania portfela do zmieniającej się sytuacji rynkowej - zarówno w zakresie klas aktywów, rodzajów instrumentów finansowych, jak i geograficznego oraz sektorowego ich podziału;
ograniczanie zmienności i zarządzanie ryzykiem – dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod pomiaru i zarządzania ryzykiem, ograniczana jest zmienność i maksymalne spadki wartości inwestycji, co powoduje, że zmienność jest niższa niż w funduszach akcyjnych, przy porównywalnym potencjale wzrostu;
• przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Funduszy Globalnych SFIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• poszukują inwestycji umożliwiającej wypracowanie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych;
• zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
• akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z tego, że znaczna część lokat subfunduszu będzie inwestowana w zagraniczne fundusze, które wykorzystują różne techniki inwestycyjne, lokując aktywa w szeroką gamę instrumentów finansowych z całego świata;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.


Podstawowe informacje o subfunduszu:
• wchodzi w skład funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO
• dostępny również w programach: PAK PRO, PAK Junior, Program IKE, Program IKZE, Super Basket
• data pierwszej wyceny j.u.: 15.06.2015 r.
• wartość pierwszej wyceny: 10,00 PLN
• zarządzający subfunduszem: Karol Ciuk
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 500 PLN


Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu jest subfunduszem, który lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return rozumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych, na przykład w różne nieskorelowane klasy aktywów;
• dodatkowo do 30% wartości aktywów netto subfunduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa innych, niż wskazane powyżej, funduszy zagranicznych;
• dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe;
• subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.06.2018 roku)ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 lub (+48) 22 640 40 40 (dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych). Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora.


Informacja prawna

Od 19 lutego 2018 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (poprzednio: Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu).

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.