Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pekao Akcji Amerykańskich - subfundusz Pekao Walutowy FIO

Korzyści
• ddostęp do szerokiego spektrum instrumentów finansowych, głównie akcji spółek z obszaru Stanów Zjednoczonych Ameryki i Ameryki Północnej, reprezentujących różne branże;
• możliwość zainwestowania oszczędności posiadanych w dolarach amerykańskich;
• sposób na uzupełnienie zróżnicowanego portfela inwestycji o subfundusz związany z atrakcyjnym rynkiem akcji amerykańskich;
• przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Walutowy FIO , na zasadach określonych w statucie tego funduszu, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu.

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• posiadają oszczędności w USD i chcą je zainwestować na okres co najmniej 5 lat;
• poszukują rozwiązań o wysokim potencjale wzrostu i jednocześnie akceptują wysoki poziom ryzyka wynikający z inwestowania nawet całości aktywów subfunduszu w zagraniczne fundusze akcyjne oraz z tego, że zdecydowana część lokat subfunduszu jest skoncentrowana na rynku akcji spółek ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Ameryki Północnej;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji, a także w przypadku inwestycji w PLN są świadome dodatkowego ryzyka zmian kursowych.

Podstawowe informacje o subfunduszu

• jest wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Walutowy FIO
• dostępny również w programach: PAK Pro, PAK Junior, Program IKE, Program IKZE,
• data pierwszej wyceny: 8.06.2000 r. (w PLN); 10.10.2003 (w USD).
• wartość pierwszej wyceny: 100 PLN; 16,87 USD
• zarządzający subfunduszem: Karol Ciuk
• wpłaty w walucie: PLN, USD (wypłaty są dokonywane w tej samej walucie co wpłaty)
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN albo 300 USD
• minimalna dopłata: 500 PLN albo 150 USD

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pekao Akcji Amerykańskich jest subfunduszem o charakterze akcyjnym;
• subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej;
• minimum 70% wartości aktywów netto subfunduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim;
• subfundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat subfunduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, w celu ograniczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego, subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych;
• dla zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może lokować aktywa subfunduszu w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.06.2018 roku)ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 lub (+48) 22 640 40 40 (dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych). Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora.


Informacja prawna

Od 19 lutego 2018 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Akcji Amerykańskich (poprzednio: Pioneer Akcji Amerykańskich).

Inwestycja w subfundusz dokonana w PLN niesie dodatkowe ryzyko walutowe, co może mieć wpływ na stopę zwrotu z jednostki uczestnictwa subfunduszu obliczanej w PLN.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Subfundusz powstał 11 lipca 2014 r. w wyniku przekształcenia funduszu Pioneer Akcji Amerykańskich FIO.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.
 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.