Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Informacja o zmianie „Warunków korzystania z Automatycznego Systemu Informacji (IVR)"

Warszawa, dn. 25 maja 2018 r.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 24 maja 2018 r. następujących zmian w treści brzmienia „Warunków korzystania z Automatycznego Systemu Informacji (IVR)”:

1. Ust. 23 otrzymuje brzmienie:

23. Informacje Administratora danych na potrzeby korzystania z Automatycznego Systemu Informacji (IVR):
23.1. Administrator danych: Fundusz/Fundusze posiadane przez Użytkownika z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa - Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa,
23.2. Cel zbierania danych:
23.2.1. udostępnienie systemu IVR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
23.2.2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 56),
23.2.3. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, za które Administrator danych uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń (w tym roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym), obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
23.2.4. przetwarzanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt d Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj. w celu ochrony aktywów Funduszy (a w konsekwencji ochrony interesu wszystkich uczestników Funduszy) przed roszczeniami przedawnionymi lub nienależnymi.
23.3. Do przewidywanego kręgu odbiorców danych należą podmioty takie jak: depozytariusz, agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszy, podmioty prowadzące dystrybucję jednostek uczestnictwa, biegli rewidenci - wskazane w Prospektach Informacyjnych Funduszy, a także inne podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, archiwizacji dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Funduszy lub Towarzystwa.
23.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do korzystania z IVR. Brak podania danych uniemożliwi korzystanie z IVR.
23.5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres IOD@pekaotfi.pl. W przypadku zmiany danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych, aktualne dane kontaktowe są podane na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl w zakładce Informacje → Administrator Danych Osobowych.
23.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z udostępnieniem systemu IVR, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz ustalenia istnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w tym obrony przed roszczeniami przedawnionymi), w szczególności wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
23.7. Gromadzone dane osobowe są poufne i chronione przed dostępem osób niepowołanych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, o ile jest to technicznie możliwe oraz wykonalne w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
23.8. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

2. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest nowa treść „Warunków korzystania z Automatycznego Systemu Informacji (IVR)”. Warunki korzystania z Automatycznego Systemu Informacji (IVR) w nowym brzmieniu wchodzą w życie w dniu 25 maja 2018 r.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.