Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Informacja o zmianie Warunków uczestnictwa w Programie Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Pekao TFI

Warszawa, dn. 1 stycznia 2019 r.

Uprzejmie informujemy o zmianie Warunków uczestnictwa w Programie Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Pekao TFI [Warunki uczestnictwa].

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku zmian w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego [„Ustawa IKE/IKZE”], zapisy Warunków uczestnictwa zostały zmienione i dostosowane do nowego brzmienia Ustawy IKE/IKZE.

Poniżej prezentujemy wykaz dokonanych zmian:

1. W § 2 (Definicje) pkt 12) otrzymał nowe brzmienie:

"12) Umowie IKZE – rozumie się przez to Umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), zawieraną pomiędzy osobą zamierzającą gromadzić oszczędności na IKZE a Funduszami oferującymi Program IKZE za pośrednictwem Dystrybutora w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie pisemnej;"

2. W § 2 (Definicje) dodany został pkt 16) o poniższym brzmieniu:

"16) Trwały nośnik – trwały nośnik informacji, o którym mowa w art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 i 2215)."

Treść nowych Warunków uczestnictwa w Programie IKZE


Pragniemy poinformować, że wprowadzone zmiany nie naruszają dotychczasowych uprawnień obecnych Uczestników oraz nie wymagają podejmowania z ich strony jakichkolwiek działań.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 641 641 lub (+48 22) 640 40 40, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.