Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Informacja o zmianie Warunków uczestnictwa w Programie Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI

Warszawa, dn. 1 stycznia 2019 r.

Uprzejmie informujemy o zmianie Warunków uczestnictwa w Programie Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI [Warunki uczestnictwa].

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku zmian w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego [„Ustawa IKE/IKZE”], zapisy Warunków uczestnictwa zostały zmienione i dostosowane do nowego brzmienia Ustawy IKE/IKZE.

Poniżej prezentujemy wykaz dokonanych zmian:

1. W § 2 (Definicje) pkt 9) otrzymał nowe brzmienie:

"9) Umowie IKE – rozumie się przez to Umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE), zawieraną pomiędzy osobą zamierzającą gromadzić oszczędności na IKE a Funduszami oferującymi Program IKE za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie pisemnej;"

2. W § 2 (Definicje) dodany został pkt 12) i 13) o poniższym brzmieniu:

"12) PPK – pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2215);

13) Trwały nośnik – trwały nośnik informacji, o którym mowa w art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 i 2215)."

3. W § 5 ust. 1 dodany został pkt 3), w związku z czym ust. 1 otrzymał poniższe brzmienie:

"1. Wypłata środków zgromadzonych na Koncie IKE, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w Art. 46 Ustawy IKE, następuje wyłącznie:

1) na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na indywidualne konto emerytalne co najmniej
w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty;

2) w przypadku śmierci Uczestnika – na wniosek osoby uprawnionej, spełniającej warunki określone w ust. 3 pkt 2) poniżej.

3) Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) i b), nie stosuje się w stosunku do środków przeniesionych z programu emerytalnego na IKE."

4. W § 5 ust. 11 dodany został pkt 5), w związku z czym ust. 11 otrzymał poniższe brzmienie:

"11. Wypłata transferowa jest dokonywana:

1) z Instytucji finansowej do Funduszu lub z Funduszu do Instytucji finansowej, z którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, albo

2) z Funduszu do programu emerytalnego, do którego przystąpił Uczestnik, albo

3) z programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych, do Funduszu, z którym Uczestnik zawarł Umowę IKE, albo

4) z Konta IKE zmarłego Uczestnika na indywidualne konto emerytalne osoby uprawnionej albo do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił lub z indywidualnego konta emerytalnego zmarłego na Konto IKE Uczestnika, albo

5) z PPK zmarłego uczestnika PPK na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnionej,

na podstawie dyspozycji Uczestnika albo osoby uprawnionej po zawarciu z Funduszem Umowy IKE albo po zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną Instytucją finansową, albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu Funduszowi lub innej Instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej odpowiednio potwierdzenia zawarcia takiej umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego."

Treść nowych Warunków uczestnictwa w Programie IKE


Pragniemy poinformować, że wprowadzone zmiany nie naruszają dotychczasowych uprawnień Uczestników oraz nie wymagają podejmowania ze strony Uczestników jakichkolwiek działań.

W stosunku do dotychczasowych Uczestników Programu IKE zmiana Warunków uczestnictwa wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Warunków uczestnictwa, dotychczasowi Uczestnicy Programu IKE mogą wypowiedzieć Umowę IKE przed wejściem w życie nowych Warunków uczestnictwa w Programie IKE. W takim przypadku wypowiedzenie Umowy IKE nie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty, o której mowa
w § 6 ust. 3 Warunków uczestnictwa. Zgodnie z Ustawą IKE, w przypadku wypowiedzenia Umowy IKE nastąpi zwrot wszystkich środków zgromadzonych na Kontach IKE. Zwrotowi podlegają środki zgromadzone na Koncie/Kontach IKE pomniejszone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych [na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.)], a w przypadku, gdy na Konto IKE przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego - również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 ze zm.).

W przypadku wypowiedzenia Umowy IKE wypowiedzenie w formie pisemnej należy złożyć wraz ze zleceniem zwrotu w dowolnej placówce prowadzących dystrybucję Programu IKE (adresy dostępne na stronie internetowej www.pekaotfi.pl):
• Bank Pekao S.A.
• Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
• Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 641 641 lub (+48 22) 640 40 40, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.