Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym


Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:

I. subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji 3

II. subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji 2

III. subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej.


Warszawa, dn. 21 października 2016 r.


Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), przy ulicy Marynarskiej 15, informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”):

I. subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji 3. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3.

II. subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji 2. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2.

III. subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej.

Połączenia subfunduszy dokonywane są na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014, poz. 157, ze zm.) oraz zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2016 r. (nr decyzji odpowiednio: ad I powyżej DFI/I/4033/55/11/16/U/UC; ad II powyżej DFI/I/4033/56/11/16/U/UC, ad III powyżej DFI/I/4033/57/11/16/U/UC) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w ramach Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.


I. W przypadku połączenia Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (subfundusz przejmujący) oraz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (subfundusz przejmowany).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia jednostek uczestnictwa z upływem dnia 21 listopada 2016 r.
Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania skutecznie złożonych żądań odkupienia jednostek uczestnictwa w rozumieniu pkt 8a.2.1. Prospektu informacyjnego Funduszu, z upływem dnia 22 listopada 2016 r.

Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 23 listopada 2016 r.

W dniu 24 listopada 2016 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 23 listopada 2016 r. przez wartość aktywów netto subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu
23 listopada 2016 r.

Od dnia niniejszego ogłoszenia o zamiarze połączenia Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (subfundusz przejmujący) oraz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (subfundusz przejmowany), Towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (subfundusz przejmujący).


II. W przypadku połączenia Pioneer Zmiennej Alokacji (subfundusz przejmujący) oraz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (subfundusz przejmowany).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia jednostek uczestnictwa z upływem dnia 5 grudnia 2016 r.
Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania skutecznie złożonych żądań odkupienia jednostek uczestnictwa w rozumieniu pkt 8a.2.1. Prospektu informacyjnego Funduszu, z upływem dnia 6 grudnia 2016 r.

Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 7 grudnia 2016 r.

W dniu 8 grudnia 2016 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 7 grudnia 2016 r. przez wartość aktywów netto subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 7 grudnia 2016 r.


III. W przypadku połączenia Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (subfundusz przejmujący) oraz Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej (subfundusz przejmowany).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia jednostek uczestnictwa z upływem dnia 19 grudnia 2016 r.
Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania skutecznie złożonych żądań odkupienia jednostek uczestnictwa w rozumieniu pkt 8a.2.1. Prospektu informacyjnego Funduszu, z upływem dnia 20 grudnia 2016 r.

Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 21 grudnia 2016 r.

W dniu 22 grudnia 2016 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej (subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 21 grudnia 2016 r. przez wartość aktywów netto subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu
21 grudnia 2016 r.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest zaktualizowana treść Statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ramach którego wydzielone są subfundusze przejmujące: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego, Pioneer Zmiennej Alokacji oraz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania ogłoszenia.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.