Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Oferta promocyjna w Programie Moja Perspektywa i w Programie PAK Junior


75% zniżki w opłacie manipulacyjnej przy nabywaniu
jednostek uczestnictwa w Programie Moja Perspektywa
i PAK Junior do 31 października 2019 r.


Główne zasady oferty promocyjnej:

1. Oferta skierowana jest do Klientów, którzy w okresie od 8 lipca
do 31 października 2019 r. włącznie podpiszą Umowę w Programie
Moja Perpsektywa i/lub Umowę w PAK Junior, a także dokonają pierwszej wpłaty odpowiednio do Programu Moja Perspektywa i/lub PAK Junior.

2. Oferta polega na 75% obniżeniu opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa w funduszach/subfunduszach oferowanych
w Programie Moja Perspektywa i/lub PAK Junior.

Szczegółowe zasady promocji dostępne są w Ofercie Promocyjnej.

Dowiedz się więcej o Programie Moja Perspektywa i PAK Junior.
Program Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa (powyżej jako: Program Moja Perspektywa). Program Akumulacji Kapitału Junior (powyżej jako: PAK Junior).
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję, których lista dostępna jest na www.pioneer.com.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z Programem Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Aktywnego Oszczędzania Junior określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję, których lista dostępna jest na www.pioneer.com.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z Programem Aktywnego Oszczędzania Junior. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów, informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.