Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

FAQ - Fundusze Inwestycyjne

1.Co to jest fundusz inwestycyjny?
2.Jak zostać Uczestnikiem funduszu?
3.Jak otworzyć konto w wybranym funduszu?
4.Gdzie można zainwestować?
5.Co to jest reinwestycja?
6.Jak obliczyć bieżącą wartość inwestycji?
7.Gdzie szukać aktualnej wyceny jednostek uczestnictwa?
8.Co oznacza akumulacja wpłat?
9.Co to jest konwersja?
10.Co to jest Potwierdzenie Zlecenia ?
11.Jakie operacje są dostępne w systemie TeleFunduszePekao?
12.Co się stanie, kiedy zapomnę hasło do systemu TeleFunduszePekao?
13.Co to jest i do czego służy PIN?
14.Co to jest IVR?
15.Wprowadzam numer PIN oraz numer konta a mimo to nie mogę zalogować się do systemu. Co mam zrobić?
16.Czy podpisując umowę w Programie Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI mogę wybrać więcej niż jeden fundusz?
17.W jakiej wysokości i z jaką częstotliwością powinno się dokonywać wpłat do Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI?
18.Czy można prowadzić konto IKE na warunkach konta wspólnego lub konta małżonków?
19.Posiadam konto w Programie Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI. Czy mogę wskazać osoby do dysponowania zgromadzonymi środkami na wypadek śmierci?
20.W poprzednim zakładzie pracy przystąpiłem do Pracowniczego Programu Emerytalnego. W jaki sposób mogę przenieść zgromadzone pieniądze w PPE do Programu IKE?
21.Czy osoba małoletnia może być Uczestnikiem Funduszy Pekao?
22.Jakich czynności na koncie małoletniego może dokonać jego przedstawiciel ustawowy?
23.Jakich czynności na koncie może dokonać jego małoletni właściciel?
24.Jakie warunki powinno spełniać pełnomocnictwo udzielone za granicą?
25.W jaki sposób mogę udzielić pełnomocnictwa?
26.Ilu pełnomocników można ustanowić do konta w Funduszach Pekao?
27.Jakie są rodzaje pełnomocnictw?
28.Jak odwołać udzielone pełnomocnictwo?
29.Jak wycofać środki z funduszu?
30.Co stanie się z jednostkami uczestnictwa po śmierci Uczestnika Funduszu Pekao?
31.Czy istnieje możliwość ustanowienia blokady na jednostkach uczestnictwa?
32.W jaki sposób cudzoziemiec może przystąpić do Funduszu Pekao?
33.Czy do subfunduszy dostępnych w ramach funduszu Pekao Walutowy FIO należy dokonywać wpłat wyłącznie w euro lub w dolarach amerykańskich?
34.Na jakiej podstawie dochody z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych podlegają opodatkowaniu?
35.Co jest przedmiotem opodatkowania?
36.Czy jeśli Uczestnik Funduszy Pekao nabył jednostki uczestnictwa do 30 listopada 2001 r. to jego dochód podlega opodatkowaniu?
37.Jakie dochody będą podlegały opodatkowaniu?
38.Kiedy będzie pobierany podatek?
39.W jaki sposób będzie pobierany podatek?
40.Czy obliczając zysk z inwestycji, bierze się pod uwagę kwotę wpłaconą przez Uczestnika czy faktycznie ulokowaną w funduszu?
41.Czy konwersje będą podlegały opodatkowaniu?
42.W jaki sposób opodatkowana będzie reinwestycja?
43.W jaki sposób opodatkowane będą rejestry należące do osób małoletnich?
44.W jaki sposób opodatkowane są osoby zagraniczne?
45.Na kim ciąży obowiązek dostarczenia certyfikatu rezydencji?

1.Co to jest fundusz inwestycyjny?

To nowoczesna forma zbiorowego inwestowania środków pieniężnych powierzonych przez uczestników w różnego rodzaju papiery wartościowe. Fundusz inwestycyjny posiada osobowość prawną. Organizację i sposób jego funkcjonowania określa ustawa o funduszach inwestycyjnych.

Funduszem zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zatrudniające wykwalifikowanych fachowców/ licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest korzystne inwestowanie środków funduszu, a w efekcie pomnażanie jego aktywów. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa pod stałą kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego.

Dokonane przez uczestników wpłaty do funduszu są przeliczane na jednostki uczestnictwa. Liczba posiadanych jednostek uczestnictwa wyraża udział klienta w majątku funduszu.

2.Jak zostać Uczestnikiem funduszu?

Wystarczy pójść do Punktu Obsługi Klienta  z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), zapoznać się ze szczegółami oferty, złożyć zlecenie i wpłacić pieniądze na nabycie jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu.

3.Jak otworzyć konto w wybranym funduszu?

Osoba, która nie jest jeszcze uczestnikiem naszych funduszy, czyli nie posiada konta w żadnym funduszu Pekao, powinna udać się z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do Punktu Obsługi Klienta, złożyć zlecenie otwarcia konta i wpłacić pieniądze na nabycie jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu.

Osoba, która jest Uczestnikiem naszych funduszy, oprócz ww. sposobu ma możliwość otwarcia konta w kolejnym funduszu Pekao poprzez dokonanie wpłaty na rachunek nabyć wybranego funduszu.

4.Gdzie można zainwestować?

Fundusze inwestycyjne Pekao dostępne są w placówkach naszych dystrybutorów. Dodatkowe informacje: infolinia Centrum Obsługi Klienta – 801 641 641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora).

5.Co to jest reinwestycja?

Możliwość powtórnego nabycia jednostek uczestnictwa w tym samym funduszu, w którym wcześniej je odkupiono, bez konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej. Z prawa tego można skorzystać raz w roku kalendarzowym pod warunkiem, że okres pomiędzy odkupieniem a wpłatą nie przekroczy 90 dni kalendarzowych.

6.Jak obliczyć bieżącą wartość inwestycji?

Nabyte jednostki uczestnictwa codziennie „pracują” na koncie uczestnika funduszu. Aby dowiedzieć się jaka jest ich aktualna wartość wystarczy:

- sprawdzić saldo posiadanych jednostek uczestnictwa (na Potwierdzeniu Zlecenia lub dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta i podając swój numer konta w funduszu oraz dane osobowe, w tym numer PESEL),
- sprawdzić aktualną cenę netto jednostki uczestnictwa posiadanego funduszu,
- pomnożyć liczbę jednostek uczestnictwa przez ich aktualną cenę netto.

7.Gdzie szukać aktualnej wyceny jednostek uczestnictwa?

- w Internecie na stronie: www.pekaotfi.pl  
- za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta      

8.Co oznacza akumulacja wpłat?

Przy określaniu wysokości stawki opłaty manipulacyjnej są uwzględniane dwa czynniki: wysokość dokonywanej wpłaty oraz wartość już zgromadzonych jednostek uczestnictwa przez Uczestnika na wszystkich jego kontach w funduszach inwestycyjnych Pekao, objętych prawem akumulacji.. Oczywiście czym większa wartość, tym niższa opłata.

9.Co to jest konwersja?

Transakcja polegająca na przenoszeniu całości lub części zainwestowanych środków między funduszami. Oznacza równoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i nabycie w drugim. Konwersja może być dokonywana w ramach tej samej kategorii jednostek uczestnictwa oraz waluty.

10.Co to jest Potwierdzenie Zlecenia ?

To dokument przesyłany uczestnikowi na adres korespondencyjny po przeprowadzeniu transakcji na jego koncie w funduszu. Potwierdzenie Zlecenia zawiera:

- dane identyfikujące uczestnika,
- nazwę funduszu i indywidualny numer konta w tym funduszu,
- datę zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa,
- liczbę oraz kategorie zbytych lub odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość, a w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, również wysokość pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego,
- liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika po przeprowadzonej transakcji.

11.Jakie operacje są dostępne w systemie TeleFunduszePekao?

Telepioneer to usługa umożliwiająca m.in. telefoniczne składanie zleceń: nadanie hasła dostępu, zastrzeżenie hasła dostępu, odkupienie, konwersję i zamianę jednostek uczestnictwa, ustanowienie i zniesienie blokady (z wyłączeniem blokady nieodwołalnej), aktualizację adresu korespondencyjnego, nadanie i zastrzeżenie osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN). Aby zamówić hasło do systemu TeleFunduszePekao wystarczy zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta

12.Co się stanie, kiedy zapomnę hasło do systemu TeleFunduszePekao?

W takiej sytuacji należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta i złożyć dyspozycję nadania nowego hasła dostępu, które niezwłocznie zostanie wysłane na wcześniej podany adres korespondencyjny.

13.Co to jest i do czego służy PIN?

PIN to numeryczne hasło, które umożliwia uzyskiwanie w trybie automatycznym telefonicznych informacji dotyczących kont .w Automatycznym Systemie Informacji (IVR)

14.Co to jest IVR?

Automatyczny System Informacji (IVR) to nowoczesny i wygodny sposób uzyskiwania danych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych Pekao, posiadający osobisty numer identyfikacyjny (PIN), mogą się z nim komunikować za pomocą klawiatury telefonu w systemie tonowym.

System IVR umożliwia użytkownikom posługującym się numerem PIN m.in. sprawdzanie sald oraz sposobu realizacji transakcji ostatnio przeprowadzonych na ich kontach. Natomiast dostęp do aktualnej wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao nie wymaga autoryzacji PIN-em.

15.Wprowadzam numer PIN oraz numer klienta a mimo to nie mogę zalogować się do systemu. Co mam zrobić?

Przede wszystkim należy upewnić się, czy na pewno wprowadzany PIN i numer klienta jest poprawny. Jeśli tak, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.

16.Czy podpisując umowę w Programie Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI mogę wybrać więcej niż jeden fundusz?

Tak. W ramach Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI można w jednym czasie lokować oszczędności na trzech Kontach IKE, z zastrzeżeniem, że każdy z wybranych funduszy prowadzi wyłącznie jedno Konto IKE na rzecz danego Uczestnika.

17.W jakiej wysokości i z jaką częstotliwością powinno się dokonywać wpłat do Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI?

W dniu zawarcia Umowy IKE Klient przekazuje pierwszą wpłatę na nabycie jednostek uczestnictwa. Minimalna wysokość pierwszej wpłaty na każde Konto IKE to 500 zł. Kolejne wpłaty mogą być dokonywane z dowolną częstotliwością – w zależności od potrzeb Klienta, przy czym wysokość każdej z nich nie może być mniejsza niż 100 zł. Jednocześnie łączna suma wpłat na wszystkich kontach prowadzonych w ramach Programu IKE w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć ustalonej kwoty limitu.

18.Czy można prowadzić konto IKE na warunkach konta wspólnego lub konta małżonków?

Nie, ponieważ na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający.

19.Posiadam konto w Programie Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI. Czy mogę wskazać osoby do dysponowania zgromadzonymi środkami na wypadek śmierci?

Uczestnik może wskazać jedną lub więcej osób, którym w przypadku jego śmierci zostaną wypłacone środki zgromadzone na koncie IKE. Jeśli nie zrobił tego w chwili podpisywania Umowy o prowadzenie Konta IKE, może w dowolnym momencie udać się np. do placówki, w której podpisywał Umowę i wystawić oświadczenie w tym zakresie. Po wystawieniu takiej dyspozycji można ją w dowolnym terminie zmienić. W przypadku braku osób wskazanych środki zgromadzone na Koncie IKE wchodzą do spadku, czyli podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Uwaga! Osoba małoletnia też może być osobą uposażoną.

20.W poprzednim zakładzie pracy przystąpiłem do Pracowniczego Programu Emerytalnego. W jaki sposób mogę przenieść zgromadzone pieniądze w PPE do Programu IKE?

Przede wszystkim należy podpisać Umowę o prowadzenie Konta IKE w wybranym funduszu. W przypadku wypłaty transferowej z PPE Uczestnik zwolniony jest z obowiązku dokonania pierwszej wpłaty. W treści Umowy konieczne jest zaznaczenie, iż dokona Pan wypłaty transferowej z PPE na swoje konto IKE. Po otwarciu Konta IKE zostanie do Pana wysłane potwierdzenie zawarcia Umowy. Dokument ten należy okazać swojemu byłemu pracodawcy, który na tej podstawie załatwi formalności związane z przekazaniem pieniędzy na wskazane Konto IKE w funduszu.

21.Czy osoba małoletnia może być Uczestnikiem Funduszy Pekao?

Tak, osoba, która nie ukończyła 18 lat, może być właścicielem konta w Funduszach Pekao. Małoletniego reprezentuje przedstawiciel ustawowy, najczęściej rodzic.

22.Jakich czynności na koncie małoletniego może dokonać jego przedstawiciel ustawowy?

Przedstawiciel ustawowy może otworzyć konto w Funduszu dla osoby małoletniej i dokonywać wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z konta małoletniego Uczestnika można wycofać środki (składać żądania odkupienia jednostek uczestnictwa) tylko w granicach zwykłego zarządu majątkiem osoby małoletniej, zgodnie ze statutami funduszy inwestycyjnych otwartych Pioneer do kwoty 2000 złotych miesięcznie lub równowartości tej kwoty w USD/EUR (dla funduszy zagranicznych). Powyższe ograniczenie ma na celu ochronę interesu osób małoletnich. Istnieje możliwość składania dyspozycji obejmujących większe kwoty, jednakże wymagane jest wówczas zezwolenie sądu, określające zakres uprawnienia do dysponowania majątkiem osoby małoletniej.

23.Jakich czynności na koncie może dokonać jego małoletni właściciel?

Małoletniego Uczestnika reprezentuje przedstawiciel ustawowy, najczęściej rodzic, który składa dyspozycje w jego imieniu. Przedstawiciel ustawowy może udzielić małoletniemu, który ukończył 13 lat, zgody na nabywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa w zakresie wskazanym przez osobę udzielającą zgody. Po ukończeniu 18 roku życia Uczestnik samodzielnie dysponuje swoim kontem.

24.Jakie warunki powinno spełniać pełnomocnictwo udzielone za granicą?

Pełnomocnictwo udzielone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinno być udzielone z podpisem uwierzytelnionym urzędowo lub notarialnie oraz poświadczone za zgodność z prawem miejsca wystawienia. Wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne potwierdzone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub pełnomocnictwo potwierdzone przez polski urząd konsularny. W przypadku państw będących stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne poświadczone „apostille”.
Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

25.W jaki sposób mogę udzielić pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej w obecności pracownika placówki prowadzącej dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Pekao lub sporządzone w formie aktu notarialnego.

Udzielenie pełnomocnictwa jest możliwe w momencie otwierania konta. Oświadczenie w tym zakresie można również złożyć w późniejszym terminie. W tym celu należy udać się do Punktu Obsługi Klienta (POK) i wystawić stosowną dyspozycję. Pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie, może być złożone w POK przez Uczestnika lub pełnomocnika.

Dodatkowo warto wiedzieć, że pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników. Udzielenie tej samej osobie nowego pełnomocnictwa o nowym zakresie, jest jednoznaczne z odwołaniem dotychczasowego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do danego konta wygasa po upływie 90 dni od dnia odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa z tego konta.

26.Ilu pełnomocników można ustanowić do konta w Funduszach Pekao?

Uczestnik może ustanowić jednego bądź dwóch pełnomocników do każdego posiadanego przez niego konta w Funduszach Pekao.

27.Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo:

• Ogólne – umocowuje do wszelkich czynności dotyczących danego konta. W jego ramach pełnomocnik ma prawo do dokonywania wszelkich czynności prawnych w takim samym zakresie jak Uczestnik, z wyłączeniem zmiany danych Uczestnika i numeru rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki pochodzące z odkupienia jednostek uczestnictwa;

• Rodzajowe – obejmuje umocowanie do czynności określonego rodzaju. Pełnomocnik ma prawo dokonywać wyłącznie tych czynności, które zostały określone w treści pełnomocnictwa (np. konwersji jednostek uczestnictwa na inne konta Uczestnika),

• Szczególne – obejmuje umocowanie do dokonania określonych czynności. Pełnomocnictwo szczególne może być jednorazowe lub stałe. Dokonanie zmiany danych identyfikujących Uczestnika wymaga udzielenia pełnomocnictwa szczególnego. W takim przypadku Uczestnik składa stosowne pisemne oświadczenie w obecności pracownika Placówki Prowadzącego Dystrybucję lub przedstawia pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie.

28.Jak odwołać udzielone pełnomocnictwo?

Uczestnik Funduszu ma prawo w dowolnym momencie odwołać pełnomocnictwo - oczywiście nie dotyczy to pełnomocnictw nieodwołalnych. Odwołanie pełnomocnictwa powinno być dokonane pisemnie w obecności pracownika POK lub notariusza, potwierdzającego tę czynność w taki sam sposób, jak udzielenie pełnomocnictwa.

29.Jak wycofać środki z funduszu?

Wystarczy złożyć zlecenie odkupienia lub zamiaru żądania odkupienia jednostek uczestnictwa (w zależności od funduszu) za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta lub Systemu TelePioneer. Uwaga! Z Systemu TeleFunduszePekao mogą korzystać wyłącznie osoby, które posiadają hasło dostępu i wcześniej wskazały swój rachunek bankowy.

30.Co stanie się z jednostkami uczestnictwa po śmierci Uczestnika Funduszu Pekao?

Jednostki uczestnictwa Funduszy Pekao podlegają dziedziczeniu. W celu zadysponowania nimi spadkobiercy – osoby wymienione w postanowieniu sądu stwierdzającym nabycie praw do spadku – powinni posiadać następujące dokumenty:

- akt zgonu Uczestnika Funduszu,

- prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub sporządzony i zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia,

- dokument stwierdzający sposób podziału spadku pomiędzy spadkobierców,

- zaświadczenie wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub, że należny podatek został zapłacony, albo prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu. Zaświadczenie wymagane jest w przypadku spadków po uczestniku zmarłym przed 1 stycznia 2007 r.

Pomoc oraz szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać w Centrum Obsługi Klienta pod numerem infolinii 801 641 641.

31.Czy istnieje możliwość ustanowienia blokady na jednostkach uczestnictwa?

Uczestnik w każdej chwili może zlecić Funduszowi całkowite lub częściowe zablokowanie jednostek uczestnictwa na swoim koncie, na przykład w sytuacji, gdy potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia dla banku, w którym ubiega się o kredyt lub z jakiegokolwiek innego powodu.

W celu ustanowienia blokady jednostek uczestnictwa na koncie należy udać się do Punktu Obsługi Klienta placówki dystrybuującej jednostki uczestnictwa Funduszy Pekao i złożyć stosowne oświadczenie.

32.W jaki sposób cudzoziemiec może przystąpić do Funduszu Pekao?

Jednostki uczestnictwa mogą być nabywane przez:
- osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania na terenie RP
- osoby prawne nie mające siedziby w RP
- inne podmioty nie mające siedziby w RP

posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, określane dalej jako nierezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku „Prawo dewizowe”.

Nierezydenci mogą składać zlecenia:

- osobiście w placówce Prowadzącego Dystrybucję (legitymując się paszportem)
- udzielając pełnomocnictwa do tej czynności innej osobie
- za pomocą systemu TeleFunduszePekao

Czy kupując jednostki uczestnictwa dowolnego funduszu inwestycyjnego Pekao muszę jednocześnie otworzyć konto w banku lub rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim?

Nie. Nabycie jednostek uczestnictwa naszych funduszy nie wymaga dokonywania dodatkowych czynności. Aby zostać Uczestnikiem funduszu wystarczy pójść do Punktu Obsługi Klienta z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), zapoznać się ze szczegółami oferty, złożyć zlecenie i wpłacić pieniądze na nabycie jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu inwestycyjnym. wystarczy podpisać zlecenie i dokonać pierwszej wpłaty. Jednak posiadanie rachunku bankowego czy inwestycyjnego jest znacznym udogodnieniem w przypadku realizacji zlecenia odkupienia. Ponadto, można wówczas wycofywać środki ze swojego konta w funduszu, korzystając z usługi TeleFunduszePekao.

33.Czy do subfunduszy dostępnych w funduszu Pekao Walutowy FIO należy dokonywać wpłat wyłącznie w euro lub w dolarach amerykańskich?

Nie, wpłacać można także w złotówkach. W funduszach walutowych można otworzyć konto prowadzone w walucie oraz złotych polskich. Klient wybiera walutę, w jakiej chce mieć prowadzone konto. Należy przy tym pamiętać o przelaniu pieniędzy na właściwy rachunek bankowy. Fundusze „walutowe” posiadają odrębne rachunki bankowe dla wpłat w walucie obcej i dla wpłat w złotych polskich. Przekazanie środków na właściwy rachunek to w przypadku tych funduszy bardzo istotna sprawa ze względu na brak możliwości zamiany waluty. Oznacza to, że w przypadku pomyłki jednostki uczestnictwa będą wyceniane w innej walucie niż zakładał klient, a jedynym wyjściem z tej sytuacji będzie złożenie zlecenia odkupienia i ponowne dokonanie wpłaty na prawidłowy rachunek. Przypominamy, że numery rachunków bankowych przeznaczonych dla dokonywania wpłat na nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa wszystkich Funduszy Pekao znajdują się m.in. na Potwierdzeniach Zlecenia.

34.Na jakiej podstawie dochody z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych podlegają opodatkowaniu?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych, w tym również z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa (pod pojęciem odkupienia należy rozumieć również konwersję, o której mowa w art. 50 statutów funduszy), podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu. W dniu 12 listopada 2003 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której od 1 stycznia 2004 roku stawka podatku dochodowego wynosi 19 % .

35.Co jest przedmiotem opodatkowania?

Dochody z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych są osiągane w momencie odkupienia posiadanych jednostek uczestnictwa.
Przedmiotem opodatkowania w przypadku funduszy inwestycyjnych jest dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty uzyskania. Od kwoty wypłaconej w związku z odkupieniem jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjnych należy odjąć kwotę wpłaconą w związku z nabyciem (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy pdof). 19-proc. podatek jest pobierany właśnie od tej różnicy..

36.Czy jeśli Uczestnik Funduszy Pekao nabył jednostki uczestnictwa do 30 listopada 2001 r. to jego dochód podlega opodatkowaniu?

Zysk z inwestycji zrealizowanej (nabytych jednostek) na rejestrze Uczestnika do 30 listopada 2001 r. nie podlega opodatkowaniu. Ustawa chroni tzw. prawa nabyte, co oznacza, że wszystkie nabycia w Funduszach Pioneer (obecnie Funduszach Pekao) dokonane przed 1 grudnia 2001 r. nie będą objęte nowymi przepisami (a dokładnie: zyski z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, realizowane w dowolnym momencie w przyszłości, nie będą opodatkowane) - zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy pdof.

37.Jakie dochody będą podlegały opodatkowaniu?

Opodatkowanie dotyczy dochodów z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa nabytych za wpłaty dokonane począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r.

38.Kiedy będzie pobierany podatek?

19-proc. zryczałtowany podatek pobierany będzie przy wypłacie podatnikowi środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa. Obciążono tą powinnością płatnika - fundusz inwestycyjny (art. 41 ust. 4 ustawy pdof). Fundusz dokonuje obliczenia należnego podatku, potrąca obliczony podatek z kwoty przypadającej do wypłaty środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa oraz pobrany podatek wpłaca na rzecz urzędu skarbowego właściwego dla siedziby płatnika. Płatnik będzie przekazywał właściwemu urzędowi skarbowemu zbiorczą deklarację o wysokości pobranego podatku. To oznacza, że podatnik po pobraniu podatku nie będzie już nic winien fiskusowi.

39.W jaki sposób będzie pobierany podatek?

Od 14 kwietnia 2004 roku zmienił się sposób pobrania podatku dochodowego. W odniesieniu do zleceń odkupienia wycenianych począwszy od dnia 14 kwietnia 2004 r. tj. dnia wejścia w życie zmiany treści art. 39 par 2 Statutu Funduszu, dokonanej na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 10 lutego 2004 roku, obliczenia podatku dokonuje się odrębnie dla każdej wpłaty dokonanej na nabycie Jednostek Uczestnictwa z zastosowaniem zasady, iż w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte przez podatnika, w ramach tego samego konta w Rejestrze Uczestników Funduszu, według najwyższej ceny (metoda HIFO).

40.Czy obliczając zysk z inwestycji, bierze się pod uwagę kwotę wpłaconą przez Uczestnika czy faktycznie ulokowaną w funduszu?

Obliczając zysk z inwestycji bierze się pod uwagę kwotę wpłaconych przez uczestnika środków, a nie faktycznie ulokowanych w funduszu. Ma to znaczenie w funduszach, które pobierają prowizje przy zakupie jednostek. Ze 100 zł wpłaconych przez inwestora do funduszu trafia wtedy np. 95 zł. Obliczając podatek trzeba wziąć pod uwagę różnicę między sumą wypłaconą i wpłaconą. Przepisy zezwalają bowiem traktować prowizję jako koszt uzyskania przychodu.

Gdyby tak nie było, zysk z inwestycji liczyłoby się od kwoty faktycznie zainwestowanej. Oznacza to, że inwestor, który ulokował w funduszu 95 zł (100 zł wpłacone minus 5 zł prowizji) i zarobił 5,26% (5 zł), musiałby zapłacić podatek, mimo że wyszedł na zero.

41.Czy konwersje będą podlegały opodatkowaniu?

Konwersja to jest nabycie jednostek uczestnictwa danego funduszu za środki pochodzące z odkupienia jednostek uczestnictwa w innym funduszu, realizowane na podstawie jednego zlecenia. Podatek będzie naliczany i płacony przy każdej konwersji, bo jest to transakcja między odrębnymi osobami prawnymi.

42.W jaki sposób opodatkowana będzie reinwestycja?

Reinwestycja jest nowym nabyciem – historia rejestru nie ma tu znaczenia. Dlatego też zysk z inwestycji dokonanej na zasadzie reinwestycji będzie podlegał opodatkowaniu.

43.W jaki sposób opodatkowane będą rejestry należące do osób małoletnich?

W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa z rejestru osoby małoletniej również będzie pobierany podatek. Istotny jest fakt zrealizowania zysku. Uczestnik będzie obciążony 19% zryczałtowanym podatkiem.

44.W jaki sposób opodatkowane są osoby zagraniczne?

Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do osób fizycznych, które nie mają miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne jest uwzględnienie, oprócz przepisów prawa polskiego, charakteru ustroju podatkowego krajów zamieszkania tych osób oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez Rzeczypospolitą Polską z krajami zamieszkania tych osób. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z tych umów albo nie pobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu przez podatnika wydanego przez właściwą administrację podatkową tzw. certyfikatu rezydencji, tj. zaświadczenia, że ma do celów podatkowych miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.

45.Na kim ciąży obowiązek dostarczenia certyfikatu rezydencji?

Każdy certyfikat wydany jedynie w języku obcym, w przypadku gdy ma być udostępniony polskiemu organowi podatkowemu, powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na Uczestniku, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Tak więc jedynie płatnik jest zobowiązany do jego zażądania, zanim dokona wypłaty, z czym wiąże się ewentualne potrącenie i odprowadzenie podatku we właściwej wysokości. Certyfikat rezydencji powinien być dostarczony przez podatnika przy każdorazowej wypłacie określonych należności przez polski podmiot będący płatnikiem lub w jeden na dany rok, w którym następuje zwolnienie (nie ma przepisów wykonawczych). Certyfikat rezydencji służy przede wszystkim płatnikowi w ustaleniu, czy ma zastosować stawkę (w tym zwolnienie) ustaloną w umowie czy też, ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie, aby nie odpowiadać za nieprawidłowe potrącenie podatku od dochodu osiągniętego przez nierezydenta.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.