Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Ustawa FATCA

UWAGA: każdy Uczestnik, który w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia
30 listopada 2015 r. włącznie (tzw. okres przejściowy) otworzył pierwsze konto w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.), powinien złożyć Oświadczenie FATCA.

Jeżeli Uczestnik do dnia 1 grudnia 2016 r. włącznie nie złożył Oświadczenia FATCA, jego konto/konta w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A., objęte regulacją FATCA zostały zablokowane, co skutkuje czasowym uniemożliwieniem dysponowania i korzystania ze zgromadzonych wartości majątkowych.

Odblokowanie konta/kont nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez Pekao TFI Oświadczenia Uczestnika o statusie FATCA.

Oświadczenie można złożyć:
- w dowolnej placówce prowadzących dystrybucję, których adresy dostępne są tutaj,
- telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta pod numerem (+48 22) 640 48 44,
- korespondencyjnie, wypełniając i podpisując własnoręcznie formularz Oświadczenia FATCA oraz wysyłając go pocztą na adres: Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa.


Informacja FATCA

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), której celem jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy w USA wywiązywały się z niego. FATCA nakłada na zagraniczne instytucje finansowe, w tym także polskie, obowiązki sprawozdawcze dotyczące m.in. rachunków prowadzonych przez te instytucje na rzecz obywateli USA lub rezydentów amerykańskich. Polska zobowiązała się do realizacji względem USA wynikających z FATCA obowiązków w drodze umowy międzynarodowej zawartej z USA, podpisanej w dniu 7 października 2014 r.

Zasady wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązań wynikających z tej Umowy zostały uregulowane w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U.2015.1712.) [„Ustawa FATCA”].

Fundusz, jako polska raportująca instytucja finansowa oraz Towarzystwo pozyskują i przetwarzają określone informacje o swoich Klientach oraz ich rachunkach w rozumieniu Ustawy FATCA. W szczególności, na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy FATCA, Fundusz jest zobowiązany do odebrania od Państwa oświadczenia dotyczącego obywatelstwa USA lub rezydencji amerykańskiej. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, występuje konieczność potwierdzenia zasadności oświadczenia na podstawie innych informacji i dokumentów przekazanych przez Klienta, a także monitorowania zmiany okoliczności związanych z kontem. Jeśli w toku tych czynności okaże się, że pierwotne oświadczenie może być niepoprawne lub nierzetelne, mogą zostać Państwo poproszeni o złożenie odpowiednich wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odmowa ich złożenia będzie skutkowała obowiązkiem traktowania Państwa konta, jako podlegającego raportowaniu.

Obowiązek raportowania, przewidziany w art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy FATCA, będzie realizowany poprzez przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub organowi przez niego upoważnionemu informacji o Klientach będących osobami fizycznymi oraz o ich kontach prowadzonych przez Fundusze, jeśli Klient złoży oświadczenie potwierdzające, że jest obywatelem USA lub rezydentem amerykańskim lub zajdzie wyżej wymieniony przypadek odmowy złożenia wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.