Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Program Super Basket


Program Super Basket to wyspecjalizowany program inwestycyjny, który umożliwia systematyczne, jednoczesne inwestowanie w kilka funduszy/subfunduszy Pekao, tworzących tzw. Portfel Programu. W ramach Programu dostępne są następujące Portfele Programu różniące się strategią, co ułatwia Klientom dywersyfikację inwestycji:
- Portfel Wzrostowy
- Portfel Wzrostowy Globalny
- Portfel Zrównoważony
- Portfel Zrównoważony Rynku Polskiego
- Portfel Strategii Dłużnej
- Portfel Wzrostowy Rynku Polskiego
- Portfel Zrównoważony Rynków Rozwiniętych
- Portfel Strategii Globalnej
- Portfel Zrównoważony Azjatycki
- Portfel Konserwatywny Strategii Alternatywnych
- Portfel Strategii Alternatywnych
- Portfel Strategii Alternatywnych i Dłużnej
- Portfel Konserwatywny - NOWOŚĆ!


Proporcje podziału jednostek uczestnictwa podlegających konwersji/zamianie do Funduszy/Subfunduszy Docelowych


Korzyści
dywersyfikacja inwestycji dzięki możliwości wyboru Portfela Programu z różnym udziałem poszczególnych klas aktywów (np. akcji, obligacji), w które lokowane są środki funduszy i subfunduszy. Dodatkową zaletą jest możliwość rozłożenia wpłat pomiędzy fundusze i subfundusze inwestujące na różnych rynkach kapitałowych;
wygodne inwestowanie – przenoszenie środków do Funduszy/Subfunduszy Docelowych odbywa się systematycznie, w sposób automatyczny (nie musimy pamiętać o składaniu comiesięcznych dyspozycji);
potencjał zysku – konstrukcja produktu umożliwia w dłuższej perspektywie zbudowanie optymalnego portfela o wysokim potencjale wzrostu w swojej kategorii;
uśrednienie ceny nabycia jednostek uczestnictwa poprzez regularne i rozłożone w czasie przenoszenie środków z Subfunduszu Podstawowego do Funduszy/ Subfunduszy Docelowych;
nieograniczony czas trwania inwestycji – po zbudowaniu Portfela Programu środki pracują na kontach funduszy/subfunduszy tak długo, jak zdecyduje oszczędzający.

Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny.


Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny.


Charakterystyka
• WPI Super Basket (Program) to rozwiązanie dla osób, które obecnie dysponują oszczędnościami, ale chcą rozpoczęcie swoich inwestycji w fundusze/subfundusze Pekao rozłożyć w czasie;
• pierwsza minimalna wpłata wynosi 5 000 zł;
• początkowo środki są wpłacane do subfunduszu Pekao Konserwatywny (Subfundusz Podstawowy) a następnie systematycznie co miesiąc część ulokowanych środków trafia do trzech funduszy/subfunduszy (Fundusze/Subfundusze Docelowe) tworzących wybrany Portfel Programu;
• konwersje/zamiany jednostek uczestnictwa z Subfunduszu Podstawowego do Portfela Programu dokonywane są w zależności od deklaracji inwestora przez 6, 12, 18 lub 24 miesiące;
• inwestor ma możliwość wyboru spośród dziesięciu dostępnych Portfeli Programu, zróżnicowanych pod względem potencjału zysku i ryzyka inwestycyjnego. Każdy z nich to zdywersyfikowany koszyk składający się z trzech funduszy/subfunduszy Pekao;
• istnieje możliwość otwarcia kilku Programów opartych o różne Portfele (w ramach każdej z umów można wybrać jeden Portfel Programu);
• nabycia, konwersje/zamiany jednostek uczestnictwa wiążą się z opłatami manipulacyjnymi, zgodnie z Warunkami uczestnictwa w Programie;
• z uwagi na to, że Program jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.


ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 801-641-641 (koszt jednej minuty połączenia jest zgodny z taryfą danego operatora)

Informacja prawna
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Super Basket określają Warunki uczestnictwa w tym Programie, w placówkach Banku Pekao S.A., Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.
 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.