Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Program Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa


Oferta promocyjna w Programie Moja Perspektywa. Dowiedz się więcej!


PSO Moja Perspektywa (Program) stwarza szansę – nawet przy niewielkich regularnych wpłatach i odpowiednio długim okresie inwestycji – na zbudowanie kapitału na przyszłość.


Charakterystyka
• wpłaty do Programu dzielone są automatycznie pomiędzy trzy fundusze/subfundusze tworzące wybrany Portfel Programu, zapewniając nie tylko wygodę i oszczędność czasu inwestora, ale przede wszystkim efektywność w długim okresie;
• istnieje możliwość zawarcia jednej lub większej liczby umów (każda na co najmniej 6 lat, a maksymalnie – 40 lat);
• wystarczy jednorazowa wpłata 500 zł i miesięczna składka w wysokości 100 zł;
• w czasie trwania inwestycji, bez naruszenia warunków umowy, uczestnik może dokonywać odkupień jednostek uczestnictwa, o ile suma wpłat pieniężnych pomniejszona o wartość odkupionych jednostek uczestnictwa lub wartość środków pozostałych w Programie w ciągu dwóch pierwszych lat nie będzie niższa niż 2100 zł, a w kolejnych latach – nie niższa niż 3750 zł;
• z uwagi na to, że Program jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny oraz subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus.
Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.

Lista Portfeli Programu wraz z proporcjami podziału wpłat pomiędzy poszczególne fundusze/subfundusze oferowane w ramach tych Portfeli - sprawdź


Korzyści
prosty i wygodny sposób na oszczędzanie w długim terminie;
• mechanizm pozwalający na dostosowanie poziomu ryzyka i potencjału wzrostu do planowanego okresu oszczędzania;
możliwość wyboru jednego z sześciu Portfeli Programu - każdy z nich to zdywersyfikowany koszyk składający się z trzech funduszy/subfunduszy Pekao zróżnicowanych pod względem potencjału zysku i ryzyka inwestycyjnego;
zniżki w opłatach manipulacyjnych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa, na zasadach określonych w Warunkach uczestnictwa w Programie*;
możliwość realokacji już zgromadzonych środków – zgodnie ze wskazaniem inwestora.

* zniżki mają charakter warunkowy i zostają cofnięte w przypadku wypłaty środków lub rozwiązania umowy przed ustalonym okresem z przyczyn określonych w Warunkach uczestnictwa w Programie.

Jak to działa?
Na starcie uczestnik wybiera planowany horyzont inwestycji oraz częstotliwość wpłat (raz na miesiąc, co dwa lub trzy miesiące). Wpłaty do Programu są dzielone automatycznie w określonych proporcjach i lokowane w trzy fundusze/subfundusze tworzące wybrany przez inwestora Portfel Programu. Proporcje podziału wpłat zmieniają się wraz z upływem czasu. W pierwszej fazie długoterminowego oszczędzania celem jest maksymalizacja potencjału wzrostu, dlatego znaczna część wpłat trafia do funduszy/subfunduszy o większym potencjale zysku, ale i większym ryzyku. W miarę zbliżania się do końca okresu oszczędzania proporcje wpłat zmieniają się na rzecz funduszy/subfunduszy o niższym ryzyku.ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 801-641-641 (opłata za minutę połączenia jest zgodna z taryfą danego operatora).


Informacja prawna

Szczegółowe zasady uczestnictwa w PSO Moja Perspektywa określają Warunki uczestnictwa w PSO Moja Perspektywa, dostępne u Prowadzącego Dystrybucję - Banku Pekao SA.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.