×
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

EMERYTURA
W DOBRYCH
RĘKACH

Pracownicze Plany Kapitałowe
(PPK) z Pekao TFI

Nowy program wspomagający oszczędzanie na emeryturę

Od 1 lipca 2019 r. największe przedsiębiorstwa są zobowiązane do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Docelowo obowiązek ten obejmie wszystkich wymienionych poniżej pracodawców. Natomiast dla pracowników uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Program jest skierowany do ponad 11 milionów Polaków i ma im zapewnić godne życie na emeryturze. Dowiedz się, jakie korzyści i obowiązki wiążą się z utworzeniem PPK oraz dlaczego do prowadzenia i zarządzania PPK warto wybrać Pekao TFI.

Kogo dotyczy obowiązek utworzenia PPK

Utworzenie PPK jest obowiązkowe dla każdego podmiotu zatrudniającego co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (poza określonymi wyjątkami), czyli dla:

 • pracodawcy
 • nakładcy
 • rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
 • podmiotu, w którym działa rada nadzorcza
 • zleceniodawcy

Sprawdź, kiedy Twoja firma zostanie objęta obowiązkiem wdrożenia PPK

Z uwagi na skalę programu poszczególne grupy pracodawców będą etapami włączane do PPK, w zależności od liczby zatrudnionych osób. Najpierw PPK zostaną objęte największe przedsiębiorstwa, a następnie sukcesywnie coraz mniejsze firmy, zgodnie z poniższym schematem.

Podmioty
zatrudniające
Data stosowania
przepisów ustawy
Wybór instytucji finansowej
i podpisanie umowy
o zarządzanie PPK
Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK
co najmniej 250 osób
zatrudnionych wg stanu
na 31.12.2018 r.
od 1.07.2019 r. do 25.10.2019 r. do 12.11.2019 r.
co najmniej 50 osób
zatrudnionych wg stanu
na 30.06.2019 r.
od 1.01.2020 r. do 24.04.2020 r. do 11.05.2020 r.
co najmniej 20 osób
zatrudnionych wg stanu
na 31.12.2019 r.
od 1.07.2020 r. do 27.10.2020 r. do 10.11.2020 r.
pozostałe przedsiębiorstwa
i jednostki sektora finansów
publicznych
od 1.01.2021 r. pozostałe przedsiębiorstwa:
do 23.04.2021 r.;
jednostki sektora finansów publicznych:
do 26.03.2021 r.
pozostałe przedsiębiorstwa:
do 10.05.2021 r.;
jednostki sektora finansów publicznych:
do 10.04.2021 r.
Źródło: PFR, Niezbędnik pracodawcy

Jak działa oszczędzanie w PPK?

Zapisy pracowników do PPK w zależności od wieku
WIEK PRACOWNIKA ZAPIS DO PPK
po ukończeniu 18 roku życia do 55 roku życia automatyczny z możliwością rezygnacji
po ukończeniu 55 roku życia do 70 roku życia możliwy na wniosek osoby zatrudnionej
po ukończeniu 70 roku życia niemożliwy
Źródła wpłat na PPK
Wpłaty podstawowa
(obowiązkowa)
dodatkowa
(dobrowolna)
maksymalna
wpłata³
pracownik 2,0%
wynagrodzenia brutto²
do 2,0%
wynagrodzenia brutto
4,0%
wynagrodzenia brutto
pracodawca¹ 1,5%
wynagrodzenia brutto
do 2,5%
wynagrodzenia brutto
4,0%
wynagrodzenia brutto
Państwo
(Fundusz Pracy)
wpłata powitalna - 250 zł
dopłata roczna - 240 zł
 1. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 2. Jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.
 3. Suma miesięcznych wpłat finansowanych przez pracownika i pracodawcę nie będzie mogła wynosić więcej niż 8% wynagrodzenia pracownika.

PPK z perspektywy pracodawcy

 • Powszechność – każde przedsiębiorstwo będzie musiało obowiązkowo wprowadzić PPK dla swoich pracowników, z wyjątkiem np. firm prowadzących PPE i spełniających warunki z ustawy PPK.
 • Wpłata podstawowa1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Tyle jako pracodawca będziesz co miesiąc odprowadzać na PPK.
 • Wpłata dodatkowado 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika. W ten sposób będziesz mógł przyciągnąć do swojej firmy najlepszych kandydatów.
 • Ulga ZUS – wpłata podstawowa do PPK to element wynagrodzenia, od którego nie będą naliczane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Ulga w podatku – koszty prowadzenia PPK stanowić będą koszty uzyskania przychodu pracodawcy.
 • Wizerunek – PPK prowadzone przez ekspertów to szansa na zbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy i łatwiejsze pozyskanie wartościowych pracowników.

PPK z punktu widzenia pracownika

 • Dobrowolność – automatyczny zapis pracownika do PPK z możliwością odstąpienia od uczestnictwa w PPK (z zastrzeżeniem automatycznego, ponownego zapisu dokonywanego co cztery lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r.).
 • Wpłata podstawowa2%. Taką część wynagrodzenia brutto pracownik zainwestuje w swoją przyszłość.
 • Wpłata dodatkowado 2% - o tyle pracownik będzie mógł podwyższyć składkę na poczet wyższej emerytury.
 • Ulga podatkowa – zwolnienie zgromadzonych środków z podatku od dochodów kapitałowych po spełnieniu wymogów określonych w ustawie PPK.
 • Wypłata środków – możliwość jednorazowej wypłaty do 25% środków po osiągnięciu wieku 60 lat (o ile uczestnik nie złoży deklaracji wypłaty tej części w ratach). Pozostała część wypłacana będzie w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej).
 • Dziedziczenie – środki zgromadzone w PPK stanowią własność pracownika i będą podlegać dziedziczeniu.

Jak utworzyć PPK w firmie?

 1. Wybierz instytucję finansową
 2. Podpisz umowę o zarządzanie PPK
 3. Podpisz umowę o prowadzenie PPK
 4. Obliczaj wysokość wpłat oraz przekazuj je do wybranej instytucji finansowej
 5. Przekazuj osobom zatrudnionym oraz wybranej instytucji finansowej informacje związane z PPK i prowadź dokumentację

Racjonalne zarządzanie środkami w PPK

Środki uczestnika PPK są lokowane w fundusz inwestycyjny Pekao PPK SFIO. To fundusz parasolowy z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty stosującymi zasady polityki inwestycyjnej dostosowane do wieku oszczędzających na PPK. Polityka inwestycyjna subfunduszu zdefiniowanej daty będzie zmieniała się automatycznie w czasie, odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Subfundusz zdefiniowanej daty będzie stosował politykę ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK, poprzez stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów finansowych charakteryzujących się wyższym poziomem ryzyka, na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka, w miarę zbliżania się do tzw. daty docelowej, czyli daty, kiedy uczestnik PPK osiągnie 60 r.ż.

W części udziałowej aktywa subfunduszu będą inwestowane np. w akcje, prawa do akcji oraz inne instrumenty udziałowe, zaś w części dłużnej np. w obligacje, bony skarbowe lub inne zbywalne papiery wartościowe.

Zasady inwestowania środków w funduszu
zdefiniowanej daty wobec wieku uczestnika PPK

część dłużna portfela część udziałowa portfela
od utworzenia funduszu
do 20 lat przed 60 r.ż.
20–40% 60–80%
20 lat przed 60 r.ż. 30–60% 40–70%
10 lat przed 60 r.ż. 50–75% 25–50%
5 lat przed 60 r.ż. 70–90% 10–30%
osiągnięcie 60 r.ż. min. 85% maks. 15%
Źródło: PFR, Przewodnik pracodawcy 2019 r.

OPŁATY

Pekao TFI S.A. będzie pobierać wynagrodzenie stałe za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto danego subfunduszu w skali roku.

Przy czym do 31 grudnia 2020 r. obowiązuje promocyjna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie na poziomie 0%.

Na zasadach określonych w ustawie PPK i statucie funduszu Pekao PPK SFIO Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników poszczególnych subfunduszy, w wysokości 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku.

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostanie pobrane tylko wtedy, gdy fundusz uzyska dodatnią stopę zwrotu i jednocześnie osiągnie w danym roku stopę zwrotu przewyższającą stopę referencyjną. W celu zapewnienia efektywności dokonywanych inwestycji wprowadzono również dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny.

Pekao TFI nie będzie pobierać jakichkolwiek opłat od wpłat na PPK.

RYZYKO

Z uwagi na to, że PPK w Pekao TFI oparte jest na lokowaniu środków w ramach funduszu inwestycyjnego, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik PPK powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Inwestycja w fundusz inwestycyjny jest związana z ryzykiem wynikającym z wahań wartości jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Dlaczego warto założyć PPK w Pekao TFI?

 • najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce
  Pekao TFI S.A. posiada ponad 27 lat doświadczenia
  na polskim rynku funduszy inwestycyjnych
 • jedna z najszerszych ofert funduszy inwestycyjnych na polskim rynku
 • ponad 400 tys. klientów i ponad 20 mld złotych zarządzanych aktywów
 • wieloletnie doświadczenie w tworzeniu podobnych programów emerytalnych
  Pekao TFI posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Dzięki temu firmy przechodzą przez proces tworzenia PPE dla swoich pracowników bardzo sprawnie. Towarzystwo posiada również wieloletnie doświadczenie we współpracy z Pracowniczymi Towarzystwami Emerytalnymi (PTE)
 • doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji związanej z tego typu programami
 • doświadczony zespół zarządzających, wspierany przez analityków
  10 tytułów Chartered Financial Analyst (CFA)
  8 licencji doradcy inwestycyjnego
  5 licencji maklera papierów wartościowych
 • bliska współpraca z Bankiem Pekao S.A.
  od ponad 25 lat Towarzystwo blisko współpracuje z Bankiem Pekao S.A., który obecnie jest jego jedynym pośrednim akcjonariuszem oraz głównym dystrybutorem funduszy inwestycyjnych Pekao. Współpraca zaowocowała utworzeniem ponad 60 funduszy inwestycyjnych, którym w tym okresie powierzyło swoje oszczędności aż 1,5 miliona klientów
 • regularne nagrody i wyróżnienia
  Pekao TFI S.A. regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia - szczególnie cenne są nagrody przyznawane przez klientów, gdyż świadczą o ich zaufaniu do rozwiązań i oferowanych usług
 • od grudnia 2017 r. Pekao TFI S.A. jest częścią największej grupy finansowej w Polsce
W inwestycjach zaufanie buduje się latami, dlatego warto postawić
na współpracę z doświadczonym i wiarygodnym partnerem.
Serdecznie zapraszamy do współpracy
i do kontaktu z Pekao TFI S.A.

Wsparcie dla Pracodawców

PPK z Pekao TFI

Pigułka informacyjna dla Pracowników

Serwis online dla Pracowników

Dodatkowe informacje na temat PPK

Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPK

Korzyściami z oszczędzania w PPK są w szczególności:
 • otrzymywanie wpłat finansowanych przez pracodawcę,
 • otrzymanie wpłaty powitalnej,
 • otrzymywanie dopłat rocznych od Państwa,
 • brak podatku od dochodów kapitałowych przy wypłatach spełniających warunki ustawy PPK.

Zgromadzone w PPK środki są własnością prywatną pracownika i podlegają dziedziczeniu.

Istnieje możliwość skorzystania z oszczędności zgromadzonych w PPK przed ukończeniem 60. r.ż. w sytuacji:
 • poważnej choroby uczestnika PPK, małżonka lub dziecka (wypłata do 25% środków bez obowiązku zwrotu),
 • pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę budynku mieszkalnego lub zakup mieszkania – tylko dla osób przed ukończeniem 45. r.ż.(do 100% środków z obowiązkiem zwrotu).
Korzyści dla pracodawcy z prowadzenia PPK, to między innymi:
 • kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku pracy,
 • wzmocnienie lojalności pracowników i ograniczenie ich rotacji,
 • łatwiejsze pozyskanie wartościowych pracowników.

Ponadto wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a wydatki poniesione na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o PPK będą dla niego kosztami uzyskania przychodu.

Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub – jeśli taka nie działa w firmie – z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym pracodawca powinien utworzyć PPK (podpisać umowę o zarządzanie PPK), nie zostanie osiągnięte porozumienie, pracodawca samodzielnie wybiera tę instytucję.

Nadzór nad PPK w zakresie działalności instytucji finansowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzór dotyczy zgodności działań instytucji finansowej z prawem oraz interesem uczestników PPK.

Uczestnictwo pracownika w PPK jest dobrowolne. Obowiązuje przy tym tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 55 lat, o ile pracownik nie zrezygnuje z uczestnictwa w programie. Pracownik, który zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, będzie ponownie „zapisywany do systemu" co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r., chyba, że ponownie zrezygnuje z uczestnictwa na kolejne 4 lata. Pracownik, który ukończył 55 lat, a nie ukończył 70, może złożyć wniosek do pracodawcy o dołączenie do programu.

Jeśli pracodawca nie utworzy PPK w przewidzianym ustawą terminie, Polski Fundusz Rozwoju S.A. pisemnie wezwie pracodawcę do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową albo do przekazania do PFR S.A. informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją.

Co do zasady, oszczędzanie w PPK powinno trwać przynajmniej do 60 r.ż. pracownika. Po osiągnieciu tego wieku pracownik będzie mógł rozpocząć wypłaty z PPK. Jednak uczestnictwo w systemie PPK jest w pełni dobrowolne i pracownik będzie mógł w dowolnym momencie z niego zrezygnować – także przed ukończeniem 60. r.ż.

Wcześniejsze wycofanie środków zgromadzonych w PPK będzie odbywać się wyłącznie w formie zwrotu. W wyniku złożenia wniosku o zwrot środków pracownik otrzyma środki pochodzące z odkupienia jednostek uczestnictwa, pomniejszone o:
 • wartość jednostek uczestnictwa nabytych za dopłaty ze strony Państwa,
 • 30% wartości jednostek uczestnictwa nabytych za wpłaty finansowane przez pracodawcę, ponieważ były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne (pobrane 30% zapisane zostanie jako składka pracownika na ubezpieczenie emerytalne),
 • podatek od dochodów kapitałowych uzyskanych z odkupienia pozostałych jednostek.
Środki z PPK będzie można również wypłacić przed ukończeniem 60 r.ż. w wyjątkowych sytuacjach, takich jak:
 • poważna choroba uczestnika, współmałżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku zwrotu,
 • na pokrycie wkładu własnego, biorąc kredyt na zakup mieszkania lub budowę/przebudowę/zakup domu – do 100% środków z obowiązkiem zwrotu – z możliwością rozłożenia go na nieoprocentowane raty, które można spłacać przez okres do 15 lat – dotyczy osób przed 45. rokiem życia.

Tak. Pracownik, który zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, co 4 lata będzie automatycznie ponownie włączany do PPK, chyba, że złoży rezygnację na kolejne 4 lata. Pracodawcy będą mieć ustawowy obowiązek informowania pracowników o zbliżającej się dacie ponownego zapisu.

Pracodawca nie będzie musiał zakładać PPK, jeśli:
 • jest mikroprzedsiębiorcą (o którym mowa w art. 7 ust. 1pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • w dniu, w którym ustawa o PPK zacznie mieć do niego zastosowanie, prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% w rozumieniu art. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych dla min. 25% osób zatrudnionych,
 • jest podmiotem zatrudniającym, będącym osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Dodatkowo pracodawca, który po utworzeniu PPK utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, może w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie nie finansować wpłat do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu:

infolinia czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00;
opłata wg cennika operatora

Informacja prawna

W materiale wykorzystano zapisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), materiały dotyczące PPK przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju i dostępne na portalu mojePPK.pl.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie funduszu inwestycyjnego dostępnym na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Fundusz Pekao PPK SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru PPK zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym funduszu Pekao PPK SFIO, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą odbiorcy niniejszego materiału.

Prospekt informacyjny funduszu Pekao PPK SFIO zawierający szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne subfundusze, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej funduszu, informacje o opłatach, sprawozdania finansowe, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla inwestorów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Uczestnictwo w funduszu Pekao PPK SFIO wiąże się z opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospekcie informacyjnym. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao PPK 2030*, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Wykorzystane w materiale źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

* Wartość aktywów netto subfunduszu Pekao PPK 2030 może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na politykę inwestycyjną obowiązującą do dnia 31.12.2019.

Materiał reklamowy Wrzesień 2019 r.