Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Rejestracja

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  §1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług.
  §2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  2. Serwis - platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet utworzona przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A;
  3. Usługodawca - Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016956; prowadząca działalność na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 9 maja 1996 roku [decyzja Nr KPW-4077-1/96-4814];
  4. Usługobiorca - każdy użytkownik, który zarejestrowawszy się w Serwisie zawarł umowę o świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną określonych w §4 lub §5. Regulaminu;
  5. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 2. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  §3. Usługodawca świadczy następujące rodzaje usług będących usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy:
  1. usługa subskrypcji aktualnych wycen funduszy inwestycyjnych Pioneer,
  2. usługa subskrypcji aktualizacji informacji zamieszczonych w Serwisie.
  §4. Usługa subskrypcji aktualnych wycen funduszy inwestycyjnych Pioneer umożliwia Usługobiorcy otrzymywanie na podany przez niego adres poczty elektronicznej, aktualnych wycen funduszy inwestycyjnych Pioneer
  §5. Usługa subskrypcji aktualizacji informacji zamieszczonych w Serwisie umożliwia otrzymywanie przez Usługobiorcę na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informacji o aktualnościach w Serwisie.

 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  §6. Korzystanie przez użytkownika z usług wymienionych w §3 Regulaminu, wymaga spełnienia przez niego następujących warunków:
  1. podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej , imię, nazwisko, płeć, miasto i kraj zamieszkania;
  2. podanie hasła dostępu, którym jest hasło zdefiniowane przez użytkownika w momencie rejestracji, składające się z co najmniej 8 znaków i co najmniej 2 cyfr, a następnie jego powtórzenie;
  3. zaznaczenie przez użytkownika odpowiednich pól formularza z sekcji "Subskrypcja", co będzie równoznaczne z wybraniem przez niego rodzaju usługi, o której mowa w §3 pkt 1) lub § 3 pkt 2) Regulaminu;
  4. potwierdzenie wprowadzonych danych poprzez zaznaczenie opcji "wyślij".
  W celu dokonania aktualizacji danych przekazanych zgodnie z §6 Regulaminu, Usługobiorca powinien zalogować się w Serwisie, następnie zaznaczyć opcję "mój profil", dokonać odpowiednich zmian a następnie zatwierdzić dokonane zmiany poprzez zaznaczenie opcji "uaktualnij mój profil".
  §8.
  1. Usługobiorca oświadcza, że podany przez niego adres poczty elektronicznej nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Usługodawcy.
  2. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy, jeżeli podany przez użytkownika Serwisu adres poczty elektronicznej pozwala przypuszczać, że innemu użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w zarejestrowaniu tego adresu poczty elektronicznej.
  §9. Zaznaczenie przez użytkownika, pola formularza z sekcji "Subskrypcja" - "Aktualizacja informacji na stronie" jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o aktualnościach w Serwisie, w tym także informacji handlowych w rozumieniu Ustawy.
  §10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usług po wcześniejszym poinformowaniu Usługobiorców na stronach Serwisu.
  §11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub inne) lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (siła wyższa lub działanie osób trzecich).
  §12. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub innego podmiotu uprawnionego.
  §13. Usługodawca informuje, że Serwis może zawierać materiały chronione prawem autorskim, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Usługodawca oferując Usługobiorcom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
  §14. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  §15. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług wymienionych w §3 Regulaminu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.
  §16. Zawarcie umowy, na podstawie której będą świadczone usługi określone w § 3 Regulaminu, następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zgodnie z §6 Regulaminu i zatwierdzenie go przez użytkownika Serwisu przez zaznaczenie opcji "wyślij". Zatwierdzając formularz rejestracyjny, użytkownik Serwisu równocześnie akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu
  §17. Usługobiorca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług wymienionych w §3 Regulaminu. W tym celu powinien wysłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług wymienionych w §3 Regulaminu, używając formularza "Kontakt" zamieszczonego w Serwisie. Oświadczenie powyższe staje się skuteczne w momencie otrzymania go przez Usługodawcę.
  §18. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług wymienionych w §3 Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie przesłane Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany przez niego w procesie rejestracji, o którym mowa w §6 Regulaminu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług staje się skuteczne, gdy zostanie wysłane do Usługobiorcy powyższe oświadczenie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie powyższego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, w przypadku, gdy Usługobiorca nie dostarczył potrzebnych w tym celu informacji, w szczególności aktualnego adresu pocztu elektronicznej, bądź też dostarczone przez niego informacje okazały się nieścisłe lub nieprawidłowe. W takim przypadku rozwiązanie umowy o świadczenie usług wymienionych w §3 Regulaminu staje się skuteczne bez powiadomienia Usługobiorcy.

 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  §19. Składanie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie przez Usługobiorcę stosownej informacji poprzez formularz "Kontaktu" zamieszczony w Serwisie.
  §20. Informacja określona w §19 Regulaminu powinna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  §21. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadkach szczególnie zawiłych powyższy termin może ulec wydłużeniu.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  §22.
  1. Administratorem danych przekazywanych przez Usługobiorcę, jest Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.. Przewidywany krąg odbiorców to polskie podmioty grupy bankowej UniCredit oraz inne podmioty świadczące na rzecz Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i zarządzanych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Funduszy usługi związane z działalnością tych Funduszy.
  2. Zawarcie przez użytkownika, w sposób określony w § 16 Regulaminu, umowy o świadczenie usług, o których mowa w §3 Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przekazanych w procesie rejestracji, o którym mowa w §6 Regulaminu, danych do celów świadczenia tychże usług, celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Pioneer Pekao TFI S.A.
  3. Gromadzone dane są poufne i chronione przed dostępem osób trzecich. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane zbierane dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji, uzyskane na podstawie informacji osobowych przekazanych poprzez Serwis, mogą zostać udostępnione osobom trzecim, ale w sposób gwarantujący, że nie zostaną przekazane żadne informacje pozwalające na identyfikację danej osoby.
  §23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia w Serwisie Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez formularz "Kontaktu" zamieszczony w Serwisie.
Usługi objęte niniejszą umową są klasyfikowane w PKW i U w klasie 67-12

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2018 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.